2328. Logistiek Park Moerdijk

In de interimstructuurvisie (project 2011) gaf de provincie Noord-Brabant aan een logistiek park van maximaal 150 hectare te willen realiseren in de oksel van de A16 en A17 bij Moerdijk, genaamd Logistiek Park Moerdijk (LPM) met een interne baan naar het bestaande Industrieterrein Moerdijk. De provincie wil het Logistiek Park via een provinciaal inpassingsplan bestemmen als bedrijventerrein. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. Eerder oordeelde de Commissie dat informatie in het rapport ontbrak. Vervolgens is het rapport aangepast.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-2009 Datum kennisgeving
15-09-2009 Ter inzage legging van de informatie
23-09-2009 Adviesaanvraag
24-11-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvullende reikwijdte en detailniveau
18-03-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-03-2011 Aankondiging start procedure
18-03-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-05-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Aanvullend advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
11-06-2014 Kennisgeving MER
12-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-06-2014 Ter inzage legging MER
02-09-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
21-10-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-12-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies milieueffectrapport en de aanvulling daarop (december 2014)
De Commissie adviseerde het rapport aan te vullen met een samenvatting en informatie over verkeerseffecten, de mogelijkheden voor plaatsing van windenergie en effecten op beschermde natuur.
In het aangevulde rapport zijn een aantal punten opgelost, maar er ontbreekt nog steeds informatie. Zo is het verkeerseffect van de verbindingsweg en de relatie met het bestaande industrieterrein Moerdijk nog onduidelijk. Ook is niet aangetoond dat het Logistieke Park kan worden gerealiseerd zonder schade te veroorzaken op beschermde natuur. Ten slotte is de samenvattende effecttabel nog niet compleet, omdat het meest milieuvriendelijke alternatief erin ontbreekt.
 

Aanvullend advies over reikwijdte en detailniveau (mei 2011)
Gelet op het provinciaal windenergiebeleid, de aard en locatie van het Logistiek Park Moerdijk en de beoogde duurzaamheidsambities wil de Provincie Brabant windturbines plaatsen in enkele zones langs de A16 en A17. De Provincie wil de mogelijkheid tot het oprichten van deze turbines opnemen in het provinciaal inpassingsplan dat wordt opgesteld voor het Logistiek Park Moerdijk.
De Commissie is er bij haar advisering van uitgegaan dat er een directe koppeling bestaat tussen het oprichten van windturbines en de realisatie van het Logistiek Park. Haar advies moet gezien worden als aanvullend op haar advies voor reikwijdte en detailniveau voor het milieueffectrapport van november 2009.
 

Richtlijnenadvies (november 2009)
De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten voor het MER:

  • een heldere verkeersanalyse;
  • een toetsingskader voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit;
  • een beschrijving van de alternatieven/varianten voor de ontsluiting van het gebied, waaronder de interne baan;
  • inzicht in de faseerbaarheid van de alternatieven;
  • de effecten van de alternatieven op leefomgeving, natuur en landschap;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Ruud Jansen
ir. Wim Keijsers
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018