2304. Attero Noord BV, locatie Wijster

Wijzigen of uibreiden van een installatie betemd voor het beheer van afvalstoffen. Attero (voorheen Essent) heeft een revisievergunning aangevraagd om op de locatie 'Wijster' de beschikbare stortruimte opnieuw in te richten.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-07-2009 Adviesaanvraag
30-07-2009 Datum kennisgeving
30-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
14-10-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-06-2010 Kennisgeving MER
02-06-2010 Ter inzage legging MER
19-08-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. adviseert om in het MER de volgende punten uit te werken:

  • een onderbouwing van nut en noodzaak van de aanpassing van de stortlocatie;
  • de effecten op de uitstroom van water;
  • een analyse van de landschappelijke effecten.

De Commissie heeft het MER getoetst en is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor besluitvorming aanwezig is.

Het MER is helder en goed leesbaar. De belangrijkste onderwerpen zijn erin uitgewerkt. De milieueffecten van de diverse alternatieven zijn volledig beschreven en het voornemen is gemotiveerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
ir. Huub Stassen
dr. Nico de Vries
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Attero Noord BV

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Waterschap Reest en Wieden
Gemeente Midden-Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018