2297. Golfbaan The Dutch Zuidbaan gemeente Lingewaal

The Dutch Business Sport and Recreation Development II B.V. wil in Spijk (gemeente Lingewaal) een tweede 18-holes golfbaan realiseren. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voor deze procedure wordt een m.e.r.-procedure gevolgd. Bevoegd gezag voor deze procedure is de gemeenteraad van Lingewaal.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-07-2009 Datum kennisgeving
02-07-2009 Ter inzage legging van de informatie
07-07-2009 Adviesaanvraag
10-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-09-2010 Kennisgeving MER
22-09-2010 Ter inzage legging MER
24-11-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentieel voor de besluitvorming:

• een heldere onderbouwing van het voornemen, de (regionale) behoefte aan een tweede 18-holes golfbaan, inclusief een beschrijving van de doelgroep en het economisch draagvlak.
• een uitgewerkt mma met aandacht voor natuurontwikkeling, maximale landschappelijke inpassing, recreatief medegebruik en duurzame ontwikkeling.
• Een heldere beschrijving van de effecten op bodem en water, landschap, natuur, cultuurhistorie en verkeersveiligheid en de mogelijke mitigerende maatregelen.

De Commissie heeft het MER getoetst en geconstateerd dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER brengt de milieueffecten van het voornemen helder en overzichtelijk in beeld. De samenvatting is prettig leesbaar en het kaartmateriaal is duidelijk. De Commissie constateert dat de oost-west zichtlijn niet zal worden gehandhaafd bij het huidige ontwerp van het voornemen. De Commissie heeft twee aanbevelingen gedaan ten behoeve van de verkeersveiligheid.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
ir. Jan Bakker
ir. Jan Mulder

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Antea Group
The Dutch Business Sport and Recreation Development B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaal
Emphasis

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018