2285. Randweg Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert en het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben het voornemen om een randweg ten noordwesten van Zundert aan te leggen. Voor de Randweg wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Ten behoeve van de besluitvorming met betrekking tot de randweg wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van de gemeente Zundert is bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-06-2009 Adviesaanvraag
23-06-2009 Datum kennisgeving
23-06-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-09-2009 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-03-2011 Kennisgeving MER
14-03-2011 Ter inzage legging MER
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
13-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie vraagt in het MER de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in heel Zundert te beschrijven waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de lokale problematiek enerzijds en de regionale problematiek anderzijds. Daarnaast vraagt de Commissie om in het MER een nulplus alternatief met aanpassingen op bestaande wegen te onderzoeken.

Toetsing
Op verzoek van het bevoegd gezag is de toetsing van het milieueffectrapport tijdelijk opgeschort om de informatie in het MER aan te vullen over:

- een probleemanalyse van de autonome situatie met Centrumvisie;
- doelbereik en milieugevolgen van een Centrumvisie-plus alternatief;
- de overwegingen voor landschap- en natuursparende ontwerpvarianten voor de Noorwestelijke randweg alternatieven;
- de afweging van de autonome ontwikkeling, Centrumvisie-plus- en randwegalternatieven. 

Aanvulling op het MER
Uit de aanvulling blijkt dat:
- bij een Centrumvisie-plus alternatief de (vracht-)verkeersintensiteit en daarmee de verkeersonveiligheid zeer sterk toe zal nemen
- het Centrumvisie-plus alternatief zonder mitigerende maatregelen wat voor verkeersveiligheid en geluidhinder slechter scoort dan de randweg alternatieven.
De Commissie is het niet eens met de conclusie dat het Centrumvisie-plus alternatief geen reëel alternatief is: knelpunten worden in het Centrumvisie-plus alternatief deels opgelost. Het MER en de aanvulling samen bevatten voldoende informatie om het Centrumvisie-plus alternatief integraal met de randwegalternatieven af te kunnen wegen.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Jan Mulder

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zundert

Bevoegd gezag
Gemeente Zundert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018