2251. Stadshavens Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil de Stadshavens herstructureren onder meer door (verouderde) bedrijventerreinen in te richten als intensieve, stedelijke woon- en werkgebieden. Een op te stellen Structuurvisie Stadshavens moet de basis vormen voor de bestemmingsplannen die de herstructurering planologisch vastleggen. De Structuurvisie heeft een planhorizon tot 2025 met een doorkijk naar 2040. Ter onderbouwing van de besluitvorming over de Structuurvisie wordt plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-04-2009 Adviesaanvraag
20-05-2009 Datum kennisgeving
20-05-2009 Ter inzage legging van de informatie
28-05-2009 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
19-01-2011 Kennisgeving MER
19-01-2011 Ter inzage legging MER
21-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert het milieueffectrapport te richten op de belangrijkste keuzen die voor 2015, 2025 en 2040 in het plangebied worden gemaakt:

  • Geef die keuzen weer in een paar toekomstscenario's, bijvoorbeeld een scenario met een ingrijpend en snel transformatieproces en een scenario waarin de veranderingen 'rustiger' verlopen. Zorg dat de infrastructuur op de functieverandering is afgestemd.
  • Beoordeel de scenario's op hun belangrijkste milieugevolgen: verkeer, woon- en leefmilieu, cultuurhistorie en klimaat.
  • Geef inzicht in het vervolgproces.

 

Toetsingsadvies
De Commissie heeft het milieueffectrapport getoetst en heeft daarbij ook een later toegezonden Aanvulling over de Rijnhavens betrokken. Zij oordeelt dat de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming.
De Commissie vindt het rapport zorgvuldig, helder gestructureerd en methodisch verantwoord van opzet. Er is gekozen voor een detailniveau dat goed aansluit bij het abstractieniveau van de Structuurvisie. Het gepresenteerde kaartmateriaal is duidelijk en functioneel.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ing. Ruud Jansen
prof.dr. Henk Meurs
dr. Michiel van Pelt

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018