2157. Evenemententerrein Ellerveld te Dronten

SBA Projectontwikkeling B.V. en Stichting NET zijn voornemens een evenemententerrein, een ecologische verbindingszone en recreatiewoningen te realiseren bij Biddinghuizen in de Oostrand van Flevoland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-09-2008 Adviesaanvraag
22-09-2008 Datum kennisgeving
22-09-2008 Ter inzage legging van de informatie
21-11-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-07-2009 Kennisgeving MER
24-07-2009 Ter inzage legging MER
1e aanvulling op het MER
19-10-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
2e aanvulling op het MER
09-11-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • een onderbouwing van de bandbreedtes in bezoekersaantallen uitgesplitst naar de diverse planonderdelen;
  • de aan verkeer en parkeren gerelateerde effecten op de leefomgeving, zoals luchtkwaliteit, geluid, oversteekbaarheid en bereikbaarheid;
  • een kwantitatieve beschrijving van de bestaande en toekomstige geluidimmissieniveaus, in relatie tot de binnen de vigerende milieuvergunning beschikbare en gebruikte milieuruimte;
  • de gevolgen van het initiatief voor natuur, met name de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren en de effectiviteit van de aan te leggen ecologische verbindingszone.

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie in eerste instantie een tweetal tekortkomingen in het MER op de gebieden:

  • uitwerking mma en effectiviteit EVZ;
  • geluidseffecten in de passende beoordeling.

Hierop werd een aanvulling ingediend. De Commissie constateert dat hiermee de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Wel heeft ze twee kritische kanttekeningen:

  1. De nog te kiezen inrichting van het terrein bepaalt de score van de alternatieven en daarmee het resultaat van de vergelijking van de verschillende alternatieven;
    • Keuzes omtrent de uitvoering hebben wegens de zeer beperkte milieugebruiksruimte voor het voornemen mogelijk grote consequenties voor de haalbaarheid ervan.

De Commissie adviseert dit bij de besluitvorming en de verdere planvorming mee te wegen.

 

Klik hier voor de einduitspraak van de Raad van State over dit project.
Klik hier voor de tussenuitspraak van de Raad van State over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
dr. ir. Jan Hoeks
ir. Hans van Kempen
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting NET
SBA Projectontwikkeling B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Dronten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018