2068. Aardgaswinning E18-A

Wintershall Noordzee B.V. heeft het voornemen om op de Noordzee vanaf satellietplatform E18-A een aardgasveld te ontginnen in blok E18 van het Nederlandse deel van het continentaal plat. Het gewonnen gas zal via een (nog aan te leggen) pijpleiding naar het bestaande productieplatform F16-A worden getransporteerd en vervolgens via de bestaande pijpleiding naar Uithuizen in Groningen worden vervoerd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-02-2008 Adviesaanvraag
26-03-2008 Datum kennisgeving
26-03-2008 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-07-2008 Kennisgeving MER
30-07-2008 Ter inzage legging MER
24-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De startnotitie vormt een goede basis voor het opstellen van het milieueffectrapport (MER). De Commissie adviseert in het MER in ieder geval aandacht te besteden aan  een beschrijving van de emissies naar lucht en water ten gevolge van de gasproductie en eventueel aanvullende boringen. Verder adviseert zij  een beschrijving van de gevolgen voor de natuur van geluid- en lichtemissies tijdens de aanleg en exploitatie van het satellietplatform weer te geven. 

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is om het milieu een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming over de vergunning.

De informatie maakt inzichtelijk welke milieueffecten te verwachten zijn bij gebruik van het onbemand platform. Tijdelijke effecten zijn te verwachten als gevolg van de aanleg van het platform en de leiding naar het platform. Het MER maakt inzichtelijk dat negatieve effecten op (trek)vogels ontstaan tijdens het affakkelen. Hiervoor kunnen mitigerende maatregelen worden getroffen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018