2047. Ondergrondse opslag van CO2 in Barendrecht

Shell CO2 Storage B.V. heeft het voornemen om zuiver CO2 uit de Shell-raffinaderij in Pernis ondergronds op te slaan in twee leeggeproduceerde gasvelden onder de gemeente Barendrecht, te weten veld Barendrecht en veld Barendrecht-Ziedewij.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-01-2008 Adviesaanvraag
23-01-2008 Datum kennisgeving
23-01-2008 Ter inzage legging van de informatie
20-03-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-02-2009 Kennisgeving MER
09-02-2009 Ter inzage legging MER
23-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER geeft voldoende milieu-informatie voor de vergunningverlening. Het is een overzichtelijk document dat goed toegankelijk is voor het publiek.

De keuze tussen verschillende beschikbare locaties van de initiatiefnemer is gemaakt op basis van de criteria veiligheid, kosteneffectiviteit en de selectiecriteria uit de overheidstender (voorkeur voor een locatie onder het vaste land, leereffecten, tijdigheid en volume). Het locatiekeuzeproces is daarmee inzichtelijk gemaakt.

Ook geeft het MER voldoende informatie om te concuderen dat het project voldoet aan de algemene norm voor veiligheid. Het risico op een zogenaamde blow out is bijvoorbeeld kleiner dan de vigerende risiconorm.

Daarnaast vindt de Commissie dat zorgvuldig is omgegaan met onzekerheden. In verband met onzekerheden zijn voldoende conservatieve aannames gedaan. Daarbij is uitgegaan van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis en praktijkkennis.

Mogelijk optredende chemische reacties in de ondergrond zijn correct beschreven. De maximaal mogelijke berekende bodemstijging van 2 cm als gevolg van de druktoename acht de Commissie aannemelijk. Deze bodemstijging zal niet leiden tot waarneembare milieueffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Hack
ir. Gerald Laheij
prof. ir. van der Vuurst de Vries
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Shell CO2 Storage B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 23 apr 2009