2022. Uiterwaardvergraving Avelingen

De gemeente Gorinchem wil de uiterwaard van de Merwede bij het bedrijventerrein Avelingen te Gorinchem vergraven. Ter onderbouwing van de aanpassing van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure gevolgd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-11-2007 Datum kennisgeving
07-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
14-11-2007 Adviesaanvraag
21-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-05-2009 Kennisgeving MER
26-05-2009 Ter inzage legging MER
10-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De activiteit wordt ondernomen in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier. Door de vergraving krijgt de rivier de Merwede meer ruimte, waardoor een waterstanddaling gecreƫerd wordt bij maatgevende hoogwaterstanden. Naast de waterstandsverlaging is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit een doelstelling van deze Ruimte voor de Rivier-maatregel. Het project is door de gemeente ook aangegrepen om nieuwe kaderuimte te ontwikkelen voor de bereikbaarheid van de bedrijven vanaf de waterzijde.

In het advies voor richtlijnen voor het MER heeft de Commissie aangegeven er mee in te stemmen dat in verband met ruimtelijke beperkingen slechts een alternatief wordt onderzocht in het MER. Zij geeft aan dat in het MER in ieder geval aandacht besteed moet worden aan:
- een onderbouwing van het voornemen vanuit de drie doelstellingen;
- een heldere beschrijving van het voornemen inclusief de mogelijke varianten en de eventuele verlaging van de dam tussen het bedrijventerrein Avelingen en natuurgebied Avelingen;
- de milieugevolgen, inclusief de gevolgen voor de natuur en de gevolgen voor de stroming en sedimentatie.

Na toetsing van het MER is de Commissie tot de conclusie gekomen dat het MER de essentiele informatie voor de besluitvorming bevat. De Commissie adviseert om in de besluitvorming aandacht te besteden aan de volgende punten:

- nut en noodzaak van het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein;
- mogelijkheden die de 2,7 cm extra waterstanddaling bieden die bereikt worden bovenop het behalen van de doelstelling;
- aanslibbing van de toegang tot de nevengeul;
- ontsluiting van het bedrijventerrein op de A27.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Yvonne van Manen
ir. Anne Wijbenga

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gorinchem

Bevoegd gezag
Gemeente Gorinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D03.0 tot 1-4-2011: Waterweg voor schepen >=900 ton: aanleg, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018