2013. Uitbreiding varkenshouderij Wolfsven BV te Weert

Wolfsven BV wil haar vleesvarkenshouderij aan de Ittervoorterweg 24 en 27 te Weert wijzigen en uitbreiden. In de nieuwe situatie zal er een nieuwe stal worden gerealiseerd en de bestaande stallen zullen worden aangepast. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Weert een besluit nemen over de benodigde vergunning op grond van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld door Wolfsven BV.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-11-2007 Adviesaanvraag
08-11-2007 Datum kennisgeving
08-11-2007 Ter inzage legging van de informatie
23-01-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
09-09-2010 Kennisgeving MER
09-09-2010 Ter inzage legging MER
16-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.         

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Toetsing

De Commissie signaleert bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De Commissie heeft op 20 oktober 2010  geadviseerd een aanvulling op het MER op te stellen. 

Op 13 december 2010 heeft de Commissie als aanvulling een volledig herziene versie van het MER ontvangen. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling de essentiĆ«le informatie aanwezig is voor de besluitvorming over het voornemen. De Commissie waardeert de verbeterslag die met de aanvulling is gemaakt.

De conclusie van het MER is dat het voornemen leidt tot een lagere fijn stof en geuremissie. De geurhinder blijft binnen de grenzen van de 50% regel uit de Regeling geurhinder en veehouderij. De ammoniakemissie ten gevolge van het voornemen neemt licht af ten opzichte van de huidige situatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wolfsven BV

Bevoegd gezag
Gemeente Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018