1995. Uitbreiden opslagcapaciteit Maasvlakte Olie Terminal, Maasvlakte Rotterdam

Maasvlakte Olie Terminal (MOT) is voornemens haar bestaande opslagcapaciteit voor ruwe aardolie aan de Europaweg in Rotterdam te vergroten met het plaatsen van vier nieuwe opslagtanks met ieder een inhoud van 120.000 m3 met bijbehorende voorzieningen zoals mixers en pijpleidingen. De uitbreiding vindt plaats binnen de reeds bestaande inrichting. Omdat de uitbreiding meer dan 200.000 m3 bedraagt, wordt ten behoeve van de vergunningaanvraag Wet milieubeheer (Wm) de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is in deze procedure bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-10-2007 Adviesaanvraag
22-10-2007 Datum kennisgeving
22-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
20-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-2008 Kennisgeving MER
28-04-2008 Ter inzage legging MER
15-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies  beschouwt de Commissie volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER):

  • kwantitatieve milieu-informatie; het MER moet de milieueffecten van het voornemen  vergelijken met de referentiesituatie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de milieuaspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en natuur.
  • samenvatting; het MER moet voorzien zijn van een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

De Commissie heeft het MER getoetst en is van mening dat in het MER en de aanvulling hierop tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats bij de besluitvorming te geven.

Uit het MER blijkt dat de activiteit een atmosferische depositie heeft op de Natura 2000-gebieden Solleveld en Kapittelduinen, Voordelta en Voornes Duin. De bijdrage van dit initiatief is weliswaar gering maar significante negatieve gevolgen op kwetsbare habitattypen kunnen niet worden uitgesloten gezien de hoge achtergronddepositie en de overschrijding van kritische depositiewaarden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Henk Buijtenhek
ir. Mijntje Pikaar
drs. Hans Waardenburg

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maasvlakte Olie Terminal

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018