1937. Uitbreiding glastuinbouwgebied Sexbierum

Het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel wil,  ontwikkeling van het gebied ten zuiden van Sexbierum tot glastuinbouwlocatie mogelijk maken. Om op deze locatie 200 tot 250 ha extra glastuinbouw te realiseren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Om dit te doen moet een m.e.r.-pocedure worden doorlopen. Het college heeft ervoor gekozen om de bestemmingsplanwijziging en de daarbij horende m.e.r.-procedure parallel te laten lopen aan de verwachte streekplanherziening door de provincie Friesland en niet te wachten totdat de streekplanherziening gereed is.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-06-2007 Datum kennisgeving
06-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-08-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-03-2008 Kennisgeving MER
12-03-2008 Ter inzage legging MER
23-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het richtlijnenadvies van de Commissie is uitgebracht op 22 augustus 2007 en heeft alleen betrekking op het besluit-MER ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging. De Commissie heeft geadviseerd om in dit MER in ieder geval aandacht te besteden aan:

  • De externe ontsluiting van het glastuinbouwgebied;
  • De landschappelijke inpassing;
  • het ambitieniveau met betrekking tot mogelijke klimaat- en milieumaatregelen en de wijze waarop dit wordt geborgd in het planproces;
  • De waterhuishouding en de realisatie van de benodigde waterberging.

 Het MER heeft ter inzage gelegen van 13 maart t/m 24 april 2008. Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal tekortkomingen geconstateerd . Dit betrof de onderwerpen:

  • gietwateropslag en afvoer brijn
  • afvoer van afvalwater
  • maatregelen op het gebied van energie en klimaat
  • natuur en passende beoordeling

Hierop is deels gereageerd in een nadere toelichting van de gemeente. Deels is de benodigde informatie in de vorm van aanvullende notities geleverd. De Commissie constateert dat de essentiĆ«le informatie voor besluitvorming in het MER en de aanvullingen aanwezig is. Hierbij merkt zij op, dat

  • de passende beoordling wellicht aanvulling behoeft
  • de milieu- informatie in versnipperde vorm (over verschillende notities) beschikbaar is gekomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Berdie Olthof
drs. ing. Leo Oprel
drs. Nico de Rooij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Franekeradeel

Bevoegd gezag
Gemeente Franekeradeel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018