1921. Zuidplas Regionale Infrastructuur 2010-2020

De provincie Zuid-Holland neemt het initiatief om voor de ontwikkeling van het gebied de Zuidplaspolder (woningbouw, bedrijventerrein, glastuinbouw, natuur, recreatie en waterberging) samenhangende infrastructurele voorzieningen te realiseren. De besluiten hierover worden door een aantal gemeenten (Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Waddinxveen, Zevenhuizen, Moerkapelle en Lansingerland) vastgelegd in bestemmingsplannen. Dit op te stellen MER voor de infrastructuur gaat de verkeersparagraaf vormen van toekomstige MER'en voor deelgebieden (zie ook Zuidplas-West proj.1974 en Zuidplas-Noord proj.1943).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-04-2007 Datum kennisgeving
27-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
18-02-2009 Kennisgeving MER
18-02-2009 Ter inzage legging MER
10-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen

Als hoofdpunten voor het MER merkt de Commissie aan:

  • verschillende scenario’s voor de vraag naar woningbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw met hun bijbehorende infrastructuurbehoefte;

  •  de effecten op de hoofdstructuren van natuur en water in het gebied de effecten op luchtkwaliteit en geluidhinder.

Toetsing

Het MER Zuidplas Infrastructuur dient ter onderbouwing van de besluiten van verschillende gemeentes over verschillende bestemmingsplannen. Naast het MER Infrastructuur is of wordt per bestemmingsplan nog een ander MER (MER West (1974), MER Noord (1943), MER Rode waterparel (2167) en MER Gouweknoop) opgesteld. De MER’en Zuidplaspolder Noord en Zuidplaspolder West bevatten geen informatie over verkeer en verkeersgerelateerde effecten. Hiervoor wordt verwezen naar het MER Infrastructuur.

De Commissie  is van oordeel dat het MER Zuidplas Regionale Infrastructuur niet voldoende informatie van het juiste detailniveau bevat voor de besluitvorming over de deelplannen.

Het MER bevat geen informatie over de samenhang tussen de infrastructurele keuzes en de keuze voor de stedenbouwkundige opzet van de gehele Zuidplaspolder. Maar ook als de infrastructuur als uitgangspunt wordt genomen ontbreekt informatie:

  • In het MER zijn de effecten van de infrastructuur op de andere planonderdelen niet onderzocht. Zo ontbreekt informatie over de invloed van de infrastructuur op de nieuwe woningen en bedrijventerreinen. 
  • Wat betreft de geluidbelasting zijn in het MER alleen totaal aantal gehinderden en totaal geluidbelast oppervlak voor de gehele Zuidplaspolder weergegeven. Er wordt dus geen inzicht geboden in de specifieke situatie bij elk van de deelplannen. Hierdoor is onduidelijk welke knelpunten zijn te verwachten en welke mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden om de effecten te compenseren. Zo is onduidelijk of de gekozen inrichting van de Zuidplaspolder realiseerbaar is binnen wettelijke geluidnormen. 
  • Er wordt niet ingegaan op de ecologische verbindingen die in het plangebied gerealiseerd moeten worden.

In overleg met de Commissie hebben de bevoegde instanties besloten niet het MER Infrastructuur aan te vullen, maar de deelplan MER’en. De Commissie heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop deze MER’en kunnen worden aangevuld. De Commissie verwijst hiervoor naar haar toetsingsadviezen over deze MER’en.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. ir. Bart Brorens
dr. Jacobus (Koos) Groen
drs. Roeland van Kerkhoff
ir. Joep Lax
ing. Albert Raaijmakers
dr. Nico de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle
Gemeente Moordrecht
Omgevingsdienst Midden-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018