1872. Park De Bavelse Berg te Breda

Maver Holding, Van Agtmaal en Grontmij Nederland willen samen multifunctioneel park De Bavelse Berg realiseren. Het gaat om een evenementencomplex gecombineerd met een leisure-, recreatie- en werkgebied met detailhandel op en rond de voormalige afvalberging Bavelse Berg. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Om de besluitvorming te onderbouwen is in 2008 een MER opgesteld. Tussen het voorontwerp en het ontwerpbestemmingsplan (2012) is het plan regelmatig gewijzigd en is regelgeving veranderd. Daarom is een Actualisatienotitie van het oude MER opgesteld en zijn diverse onderzoeken geactualiseerd of opnieuw uitgevoerd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
10-01-2007 Datum kennisgeving
10-01-2007 Adviesaanvraag
13-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-05-2008 Kennisgeving MER
22-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing rapport waterberging
28-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Toetsing Actualisatie van het MER
05-02-2013 Datum kennisgeving
06-02-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-02-2013 Ter inzage legging van de informatie
18-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing Actualisatie van het MER (2013)
De Commissie constateerde bij toetsting van het MER en de Actualisatienotitie een aantal tekortkomingen. De initiatiefnemers leverderen daarop nadere informatie over de aannames die aan de berekende effecten op (grond)waterhuishouding ten grondslag liggen. Voor geluid zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd. Deze aanvullende informatie is op het gebied van water en landschap nog onvoldoende voor de besluitvorming. Het is niet duidelijk of er voldoende ruimte is voor waterberging in tijden van hoge neerslag en de effecten van het voornemen op het landschap zijn niet duidelijk. De Commissie adviseert daarom een aanvulling op het MER / de Actualisatienotitie op te stellen voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld.Aanvullende toetsing rapport waterberging (2009)
In reactie op het toetsingsadvies heeft de initiatiefnemer de waterbergingsopgave veder uitgewerkt in een aanvullend rapport. De Commissie heeft dit rapport getoetst en concludeert dat in het MER, de eerste aanvulling, en het waterbergingsrapport tezamen alle essentiele informatie aanwezig is voor besluitvorming.

 

Toetsing van het MER en aanvulling daarop (2008)
Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie enkele essentiële tekortkomingen op de onderdelen geluid en waterberging. Naar aanleiding van haar vragen ontving de Commissie aanvullende informatie die is betrokken bij de toetsing.
De aanvulling en het MER samen gaven een uitgebreid en prettig leesbaar overzicht van de effecten van het initiatief. Er is een volledig en onderbouwd inzicht in de te verwachten bezoekersaantallen en er is uitgebreid aandacht voor de verkeersaspecten. Toch oordeelt de Commissie dat er nog essentiële informatie ontbrak. Het was onvoldoende duidelijk of en hoe de compenserende maatregelen die nodig zijn in het kader van de retentie- en bergingsopgave te realiseren zijn. De Commissie adviseerde de informatie over de waterberging beschikbaar te maken alvorens een besluit te nemen over het bestemmingsplan. 


Richtlijnenadvies (2007)
In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie om een onderbouwing van het aantal te verwachten bezoekers, de verdeling van deze bezoekers over vervoerswijzen en de effecten op de verkeerssituatie. Daarnaast vroeg de Commissie de geluidimmissie als gevolg van de geluidbelastende evenementen op het evenemententerrein in beeld te brengen. Ook adviseerde de Commissie de  effecten van het initiatief voor de realisatie van het groenblauwe raamwerk uit het Structuurplan Breda-Oost uit te werken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. ir. Bart Brorens
ir. Hans Huizer
ing. Ben Peters

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Grontmij Nederland BV
Maver Holding BV
Van Agtmaal BV

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018