1850. Verdubbeling N33 Assen-Veendam-Zuidbroek

Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de provincies Groningen en Drenthe willen de autoweg N33 Assen-Veendam-Zuidbroek verdubbelen tot een autoweg met 2 rijstroken in beide richtingen (2x2) met als doel de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-11-2006 Datum kennisgeving
30-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
02-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-02-2011 Kennisgeving MER
09-02-2011 Ter inzage legging MER
19-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

Als hoofdpunten voor het MER merkt de Commissie aan:

  • de onderbouwing van de keuze voor een 2x2 autoweg (100 km/h)ten opzichte van alternatieven (een geoptimaliseerde 2x1 weg en een autosnelweg 2x2 met vluchtstroken (120 km/h)) .
  • de beschrijving van de gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de daaruit volgende effecten voor
    • de geluidbelasting
    • de luchtkwaliteit
    • de landschappelijke inpassing van de weg, met name in het het Drentsche Aa-gebied.

Toetsing van het MER

Het MER bevat volgens de Commissie voldoende informatie voor de besluitvorming. Het MER en de achtergrondrapportages zijn zeer uitgebreid en geven een goede onderbouwing van de effectbeoordeling. Ook wordt ruim aandacht besteed aan mogelijkheden om negatieve effecten te voorkomen of beperken danwel positieve effecten te bereiken.

De "keuzenota" geeft voldoende informatie voor de tussentijdse keuze voor het voorkeursalternatief, de 2x2 autoweg.

De Commissie adviseert om bij besluitvorming en nadere uitwerking aandacht te besteden aan:

  • aansluitingen van het onderliggend wegennet op de N33, om knelpunten in de doorstroming te voorkomen;
  • de toename van stikstofdepositie ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
dr. Henk Everts
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe; Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018