1840. Oprichting van reststoffen energiecentrale (REC) te Harlingen

Omrin/Afvalsturing Friesland NV heeft het voornemen om een reststoffenenergiecentrale (REC) op te richten aan de Industriehaven te Harlingen en vraagt daarvoor een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer aan bij de Provincie Fryslan. De centrale krijgt een capaciteit van meer dan 100 ton per dag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-11-2006 Datum kennisgeving
15-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
30-01-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-10-2007 Kennisgeving MER
11-10-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
18-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing 2e aanvulling op het MER
14-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2008 Kennisgeving MER
17-03-2008 Ter inzage legging MER
29-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Toetsing samenvatting van het MER
16-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies over samenvatting
Toetsing van aanvullende milieuinformatie
20-05-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-06-2010 Kennisgeving MER
11-06-2010 Ter inzage legging MER
08-07-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies 2010

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

Het doel van de REC is de thermische conversie van middelcalorische afvalstoffen op een bedrijfseconomische en milieuhygiënisch verantwoorde wijze. In het richtlijnenadvies heeft de Commissie gevraagd de locatiekeuze goed te onderbouwen en verder vooral aandacht te besteden aan energierendement, emissies ten gevolge van de installaties en mogelijke effecten op de Waddenzee.

Toetsing van het MER en aanvulling daarop

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie enkele essentiële tekortkomingen ten aanzien van luchtkwaliteit (emissies), het meest milieuvriendelijk alternatief en de samenvatting van het MER. Ook vond de Commissie het MER onvoldoende leesbaar en transparant voor belanghebbenden en besluitvormers.

Naar aanleiding van haar vragen heeft de Commissie via het bevoegd gezag aanvullende informatie ontvangen die is betrokken bij de toetsing.
Hoewel de aanvulling meer informatie biedt, vindt de Commissie dat nog altijd essentiële informatie ontbreekt over:

  • natte rookgasreiniging. Deze techniek, die leidt tot lagere schoorsteenemissies, is ten onrechte niet in het MER beschreven. Daardoor is niet duidelijk wat het meest milieuvriendelijk alternatief voor de REC is.
  • maximale emissies. In het MER zijn aannames gedaan over de maximale emis-sies uit de schoorsteen van de REC. In de vergunningaanvraag zijn hogere emis-siewaarden aangehouden. Geconcludeerd moet worden dat het MER daardoor de maximale milieueffecten van de centrale niet beschrijft.

Daarnaast vindt de Commissie het MER inclusief de aanvulling nog altijd onvoldoende leesbaar en transparant. Zo zijn er verschillende begrippen gebruikt voor de te verwachten emissies, waardoor de betekenis en de status van deze begrippen voor de lezer onduidelijk zijn. De Commissie adviseert het besluit over de vergunning pas te nemen als de ontbrekende informatie beschikbaar is.

Aanvullende toetsing van MER en aanvullingen

De tweede aanvulling op het MER is, inclusief de eerdere aanvulling en een aangepaste samenvatting, ter visie gelegd op 17 maart 2008. Naar aanleiding daarvan heeft de Commissie om een toelichting gevraagd op de vergelijking van rookgasreinigingstechnieken. Deze toelichting is gegeven in een memo d.d. 6 mei 2008.

De Commissie concludeert dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig, mits de interpretatie van de gehanteerde termen voor emissiewaarden door de Commissie juist is. Door de gekozen methodiek om alternatieven te vergelijken (op basis van "worst case emissiewaarden") ontstaat het beeld dat de REC in alle alternatieven leidt tot hogere emissies dan bij vergelijkbare installaties (AVI's) in Nederland. De werkelijk te verwachten emissies komen echter overeen met zogenaamde "streefwaarden". Het MER, de vergunningaanvraag en de vele aanvullingen leiden tot versnippering van informatie, waardoor de onduidelijkheid voor belanghebbenden is toegenomen.

De Commissie doet in het aanvullend toetsingsadvies een aantal aanbevelingen, waaronder:

  • bij besluitvorming aan te geven hoe de "streefwaarden" in de vergunning worden meegenomen;
  • bij besluitvorming een nieuwe publiekvriendelijke samenvatting te publiceren die volledig en zelfstandig leesbaar is en de enige juiste infomatie bevat;
  • een goed monitoringsprogramma, onder andere gericht op schoorsteenemissies, deposities en verstoring van vogels

Aanvullende toetsing van de samenvatting van het MER

Op verzoek van Gedeputeerde Staten heeft de Commissie een toetsingsadvies uitgebracht over de nieuwe samenvatting van het MER, versie juli 2008. Daarin concludeert de Commissie dat de samenvatting eenduidig inzicht biedt in de gehanteerde emissiewaarden en de betekenis daarvan voor de vergunningaanvraag.

Toetsing van aanvullende milieuinformatie

Op 13 januari 2010 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Wm-vergunning vernietigd. Naar aanleiding hiervan is een aanvulling op de Wm-vergunningaanvraag ingediend met aanvullende milieuinformatie. Het bevoegd gezag heeft de Commissie gevraagd om te beoordelen of deze aanvullende informatie leidt tot andere conclusies dan in eerdere toetsingsadviezen genoemd.

De Commissie constateert dat de aanvullende informatie niet leidt tot andere conclusies dan genoemd in de eerdere toetsingsadviezen. Nieuwe berekeningen voor luchtkwaliteit en geurhinder laten slechts geringe verschillen zien met de resultaten uit het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Geert Cuperus

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Omrin/Afvalsturing Friesland N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018