1839. Renovatie/ uitbreiding AVR Afvalverwerking BV Brielselaan

AVR Afvalverwerking B.V. heeft het voornemen de afvalverwerkingsinstallatie aan de Brielselaan te Rotterdam te renoveren en uit te breiden tot een totale verwerkingscapaciteit van 510 kton/jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-11-2006 Datum kennisgeving
20-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
25-01-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-09-2008 Kennisgeving MER
08-09-2008 Ter inzage legging MER
13-11-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase

De provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat Zuid Holland moeten diverse besluiten nemen om de geplande uitbreiding mogelijk te maken. AVR stelt voorafgaand aan deze besluiten een milieueffectrapport (MER) op. De Commissie adviseerde in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • De mogelijkheden om de milieudruk bij normaal bedrijf te verminderen ten opzichte van de huidige situatie, in het bijzonder voor fijn stof, geur en geluid;
  • Een plan van aanpak waarin de ambitie is verwerkt om de frequentie en de duur van ‘by pass bedrijf’ tot nul te reduceren. Ga in op de organisatorische maatregelen, de technische maatregelen en een fasering;
  • De mogelijkheden om het energetisch rendement van de installatie te verhogen, door middel van het hanteren van optimale stoomparameters en de afzet van stoom en restwarmte aan derden.

De provincie Zuid Holland heeft op 4 mei 2007 aan de Commissie laten weten dat op verzoek van AVR de m.e.r.-procedure beëindigd is. De procedure is vervolgens weer opgestart en op 8 september 2008 heeft de Commissie het MER ter toetsing ontvangen.

Toetsingsfase

Ten behoeve van de besluitvorming over de vergunningen in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is een milieueffectrapport opgesteld. De door AVR ingediende vergunningaanvraag is gebaseerd op de installatie zoals die na renovatie in 2013 in bedrijf zal zijn. Het MER is met het oog op die situatie beoordeeld. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

Uit het MER blijkt dat er sprake is van een sterke reductie van by-pass bedrijf. Alleen in geval van calamiteiten zal nog sprake zal zijn van by-pass bedrijf. De Commissie adviseert om, met het oog op verlaging van de uitstoot van ongereinigde rookgassen, in het kader van de vergunningverlening na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor verdere reductie van by-pass bedrijf.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Henk Buijtenhek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Eric van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVR Afvalverwerking BV

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 13 nov 2008