1803. Van Vliet Recycling te Hoek van Holland

Van Vliet Recycling te Hoek van Holland (initiatiefnemer) is voornemens de verwerkingscapaciteit van composteerbaar materiaal te vergroten van 100.000 naar 214.500 ton op jaarbasis. Daarnaast heeft de initiatiefnemer het voornemen om diverse overige stromen afval te bewerken en verwerken met een totale hoeveelheid van 181.000 ton op jaarbasis en om de producten zand en potgrond met een hoeveelheid van 5.000 ton op jaarbasis in te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-08-2006 Datum kennisgeving
21-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
23-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-01-2009 Kennisgeving MER
28-01-2009 Ter inzage legging MER
10-08-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van de besluitvorming over vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer (bevoegd gezag zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (bevoegd gezag is het Hoogheemraadschap van Delfland) wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Afval; Het MER dient een heldere beschrijving te bevatten van de te verwerken stromen en de processtappen, die deze stromen ondergaan, en de reststoffen die daarbij vrijkomen. Maak inzichtelijk dat de bewerking van afvalstromen gecontroleerd en verantwoord verloopt.
  • Geur; Maak in het MER inzichtelijk hoe productieuitbreiding kan samengaan met vermindering van geur(hinder). Schenk ook uitdrukkelijk aandacht aan (oorzaken van) geurhinder in de huidige en toekomstige situatie.

De Commissie is na toetsing van het MER van mening dat de essentieële informatie  voor de besluitvorming aanwezig is. Het aspect geurbelasting geeft de doorslag bij de keuze van het voorkeursalternatief. Ondanks de toepassing van de beste beschikbare technieken is er geen afname van de geurbelasting zoals oorspronkelijk bij dit project was beoogd. De Commissie adviseert het bevoegd gezag door middel van bijvoorbeeld een rapportageverplichting in het kader van monitoring of evaluatie te beoordelen  in welke mate het bedrijf de gevraagde (en te vergunnen) geurcontour nodig heeft. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Cuperus
ir. Wim van Doorn
ing. Chris Nierop Azn.

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Transportbedrijf Van Vliet B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018