1802. Ontwikkeling Sportcomplex Het Ravijn, gemeente Hellendoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn (initiatiefnemer) heeft het voornemen om ter plaatse van het bestaande zwembad Het Ravijn aan de Piet Heinweg in Nijverdal een nieuw sportvoorzieningencomplex te realiseren. Dit sportcomplex “Het Ravijn” zal een overdekt zwembad, een buitenbad, een sporthal en een sport- en speluitleen bevatten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-08-2006 Datum kennisgeving
15-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
17-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-05-2007 Kennisgeving MER
01-05-2007 Ter inzage legging MER
02-05-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-06-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit initiatief wordt een nieuw bestemmingsplan “Sportcomplex Het Ravijn” opgesteld. Het vigerende bestemmingsplan “Nijverdal, 21e wijziging” geeft weliswaar al de bestemming sport en recreatie, maar biedt wat betreft bouwvlak te weinig ruimte voor het nieuwe complex. Om de realisatie te kunnen versnellen wordt tijdens de bestemmingsplanprocedure een artikel 19 lid 2 procedure Wet op de ruimtelijke ordening gekoppeld aan het bestemmingsplan gevolgd. Ten behoeve van de besluitvorming wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraad van Hellendoorn is in deze procedure bevoegd gezag.

De hoofdpunten van het richtlijnenadvies waren:

  • Procedure Besluit-m.e.r./Plan-m.e.r.; aanbevolen wordt om de stappen ten aanzien van de Habitattoets (beginnend bij de oriëntatiefase) te nemen;
  • Alternatieve locaties moeten worden betrokken als de Habitattoets leidt tot het doorlopen van de ADC-fase of uit de motivering en/of eventuele actualisatie van de locatieanalyse mocht blijken dat vanwege milieuaspecten een andere locatie toch meer geschikt zou zijn;
  • Effectbepaling; aandacht moet worden besteed aan de gevolgen op natuur (Natura 2000-gebied Sallandse Heuvelrug en overige beschermde natuur) en bodem en ten gevolge van het verkeer.

Bij de toetsing was de Commissie van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.

Het MER is goed gestructureerd, prettig leesbaar, goed navolgbaar en maakt een evenwichtig onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. De overzichtstabel “Toetsing aan richtlijnen”  is een prima service aan de lezer en ook aan de Commissie.

Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de effecten daarvan op het milieu. De Commissie vindt dat er een goede invulling is gegeven aan de in de richtlijnen gevraagde onderbouwing en actualisatie van de locatiekeuze. Het MER bevat een goede, zelfstandig leesbare samenvatting. De resultaten van het MER komen ook goed terug in het voorontwerp bestemmingsplan.

De Commissie beveelt aan om bij de verdere uitwerking en besluitvorming aandacht te besteden aan :

  • milieuvriendelijke inrichting en beheer, en het beperken van het autogebruik;
  • het sportcomplex te realiseren in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor soortenbescherming (met name van de vleermuizen).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Reinoud Kleijberg
ir. Jan Termorshuizen
dr. Nico de Vries

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Hellendoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018