1753. Varkensfokkerij De Neulen B.V. te Ospel (gemeente Nederweert)

Uitbreiding varkensfokkerij.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-04-2006 Datum kennisgeving
27-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
27-06-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-01-2007 Kennisgeving MER
12-01-2007 Ter inzage legging MER
26-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies (april 2007) concludeert de Commissie dat het MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming. Bij de volgende punten plaatst zij kanttekeningen c.q. aanbevelingen.

  • Door aankoop van ammoniak emissierechten van elders en saldering met de emissie van het voornemen, kan het MER de conclusie trekken dat geen sprake is van significant negatieve gevolgen op het Natura 2000 gebied de Groote Peel. De Commissie constateert dat toepassing van saldering aanzienlijke risico’s met zich meebrengt, omdat achtergronddepositie al boven de kritische depositiewaarde ligt.
  • De Commissie adviseert het bevoegd gezag bij het besluit aan te geven of en op welke wijze voorwaarden verbonden worden aan de toepassing van de verschillende huisvestingssystemen en het gebruik van de calamiteitenafdeling. Dit om zeker te stellen dat het MER een correcte inschatting geeft van effecten bij de vergunde situatie en er een kader ontstaat voor de handhaving.
  • De Commissie adviseert het bevoegd gezag om ten behoeve van de afweging van de alternatieven in het besluit de initiatiefnemer te vragen om een toelichting te geven op het verschil in energieverbruik.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
drs. Sjef Jansen
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Neulen B.V.

Bevoegd gezag
gemeente Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 15 nov 2018