1633. Golfbaan Cromvoirt

Familie Hendriks is voornemens om op de gronden van haar agrarische bedrijf aan de Deutersestraat 37 in Cromvoirt een golfbaan te ontwikkelen. De agrarische gronden van het bedrijf beslaan 45 ha. Om een volwaardige 18-holes wedstrijdbaan te realiseren is meer grond vereist. Hiertoe zijn drie zoekgebieden gedefinieerd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-08-2005 Datum kennisgeving
03-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
04-10-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-01-2010 Kennisgeving MER
06-01-2010 Ter inzage legging MER
24-03-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie achtte onderstaande punten essentiële informatie in het MER:
  • De alternatieven voor de inrichting van de golfbaan. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het oppervlak nieuwe natuur minimaal gelijk is aan het oppervlak dat bestemd is voor de sport;
  • De effecten van eventuele ingrepen op de waterhuishouding en de waterkwaliteit en de gevolgen daarvan voor de omgeving;
  • Informatie over eventuele aantasting / versterking van de Groene Hoofdstructuur (zoekgebied 3) en de ecologische verbindingszones (Drongelens kanaal en Zandleij) en de effecten op kwetsbare soorten;
  • Een vergelijking van de alternatieven op met name de milieueffecten.

De Commissie is van mening dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Het MER is uitgebreid en volledig, waarbij met name de effecten op natuur en waterhuishouding gedetailleerd in beeld zijn gebracht. De keuze voor het voorkeursalternatief is navolgbaar.

 

Wel plaatst de Commissie kanttekeningen bij de haalbaarheid van de beoogde natuurkwaliteit en bij de vergelijking van de alternatieven. Deze kanttekeningen leiden tot de volgende aanbevelingen:

· Het is onzeker of de gewenste natuurkwaliteit daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Dit vraagt om adequate monitoring, zodat bijsturing mogelijk is;

· Het meest milieuvriendelijke alternatief heeft ten opzichte van het voorkeursalternatief iets meer milieuvoordelen dan het MER aangeeft. Weeg dit mee bij het te nemen besluit.

 

Het MER gaat niet in op de milieutechnische relatie tussen de golfbaan en het grondbedrijf van Gubbels Beheer B.V.. Omdat uit nadere informatie blijkt, dat de milieueffecten van de golfbaan geen belemmering vormen voor de huidige activiteiten van het grondbedrijf en vice versa, beschouwt de Commissie het ontbreken van deze milieu-informatie in het MER daarom niet als een essentiële tekortkoming. De Commissie adviseert om bij het besluit over het definitieve bestemmingsplan een toelichting te geven op de milieutechnische relatie met het grondbedrijf.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. ing. Ronald Buiting
dr. ir. Jan Hoeks
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fam. Hendriks

Bevoegd gezag
Gemeente Vught

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 14 dec 2012