1488. Landinrichtingsproject Peize

Binnen het Landinrichtingsproject Peize gelegen in de gemeente Noordenveld en gemeente Tynaarlo worden maatregelen beoogd op het gebied van landbouw, natuur en waterberging. Voor dit gebied wordt een Raamplan opgesteld door de hiervoor ingestelde landinrichtingscommissie. De uitvoering zal daarna in modules plaatsvinden. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe zijn bevoegd gezag voor dit besluit. Aangezien meer dan 500 hectare van functie wijzigt, wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Daarnaast wordt er waterberging voorzien in het aangrenzende Landinrichtingsgebied Roden-Norg, gemeente Noordenveld. Het opgestelde milieueffectrapport (MER) dient tevens voor het nieuwe facet bestemmingsplan buitengebied waarvoor de gemeenteraad van Noordenveld bevoegd gezag is. Voor het MER zijn de landinrichtingscommissie Peize en het waterschap Noorderzijlvest de initiatiefnemers.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-12-2004 Datum kennisgeving
16-12-2004 Ter inzage legging van de informatie
17-02-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-11-2006 Kennisgeving MER
13-11-2006 Ter inzage legging MER
23-01-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In de richtlijnen is aangegeven dat ingrepen (inrichting en beheer) in de waterhuishouding in het plangebied het belangrijkste middel vormen om de doelen te bereiken. Een gedegen beschrijving en onderbouwing in kwalitatieve en kwantitatieve zin van deze ingrepen in verschillende alternatieven is dan ook essentieel. Daarbij zijn de minimale en maximale omvang en periodiciteit van de verwachte waterberging belangrijk voor de verwachte waterhuishoudkundige effecten. De keuzes in de waterhuishouding bepalen in grote mate de effecten op de aanwezige natuur én de natuurpotenties.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER geeft een duidelijke uiteenzetting van de alternatiefontwikkeling. Het wordt inzichtelijk hoe met de verschillende doelen voor natuur, waterberging en landbouw het gebied kan worden ingericht. Op basis hiervan zijn een grondig onderbouwd meestmilieuvriendelijk alternatief en voorkeursalternatief ontworpen. De milieugevolgen van de mogelijke inrichtingen zijn juist en volledig beschreven. Hierdoor worden onder andere de dilemma’s op het gebied van de natuurbeschermingswetgeving duidelijk zichtbaar.

Het belangrijkste overblijvende punt voor de besluitvorming is dan ook hoe het te kiezen alternatief in overeenstemming gebracht kan worden met de natuurbeschermingswetgeving. Daarbij heeft de Commissie aanbevelingen over natuur, water en beheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Wim Keijsers
ir. Robbert de Vries
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Drenthe
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Drenthe
gemeenteraad van Noordenveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018