1384. Omlegging N201 Utrecht passage Amstelhoek, gem. Ronde Venen

De omlegging van de N201 bij Uithoorn-Oost 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-10-2003 Datum kennisgeving
29-10-2003 Ter inzage legging van de informatie
16-12-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-09-2006 Kennisgeving MER
21-09-2006 Ter inzage legging MER
01-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Voor de N201 Utrecht, Passage Amstelhoek is een milieueffectrapport (MER) opgesteld door de provincie Utrecht (initiatiefnemer). Voor de aansluiting van de N201 op de A4, de omleiding van de N201 bij Aalsmeer en de omleiding van N201 bij Uithoorn zijn in het verleden drie afzonderlijke milieueffectrapportage procedures (m.e.r.) gestart die hebben geleidt tot één MER waarin de informatie is samengevoegd. In deze m.e.r. is een drietal versoberingsalternatieven onderzocht voor de omleiding oostelijk om Uithoorn na de passage van de Amstel. Het nieuwe tracé wordt vastgelegd in een bestemmingsplan waarvoor de gemeenteraad van De Ronde Venen bevoegd gezag is. 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. De Commissie heeft wel een paar kanttekeningen bij de conclusies over natuur en landschap. Relatief kleine wijzigingen in de effectbeoordeling leiden tot een ander meest milieuvriendelijke alternatief (mma). Volgens de Commissie is alternatief B als meer “mensgericht” mma aan te merken en alternatief A als een “natuurgericht” mma.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J. Derksen
dhr. ir. P. van Eck
dhr. drs. A. van Leerdam
dhr. ir. K.A.A. van der Spek
dhr. ir. J. Termorshuizen

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. B.F.M. Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Utrecht

Bevoegd gezag
De Ronde Venen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018