1380. Verbetering verkeersafwikkeling Sloeweg N62, Zeeland

De gemeenten Borsele en Goes willen de verkeersafwikkeling verbeteren van de N62 (Sloeweg). Hiervoor dient een m.e.r.-procedure te worden gevolgd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-2003 Datum kennisgeving
16-09-2003 Ter inzage legging van de informatie
14-11-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
01-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-11-2007 Kennisgeving MER
06-11-2007 Ter inzage legging MER
22-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op en nabij de Sloeweg en andere wegen zijn diverse maatregelen doorgevoerd en kunstwerken gerealiseerd ter vermindering van de verkeersproblemen. De samenhang lijkt te ontbreken.  De Commissie adviseert om in het MER een probleemoplossende en logische verkeersvisie te ontwikkelen voor het gebied Middelburg-Kapelle en daarvan uit alternatieven te ontwikkelen. Ook raadt de Commissie aan te zoeken naar een optimale combinatie van aanpassingen en benuttingsmaatregelen, alsmede maatregelen om de barrièrewerking van de Sloeweg te verminderen en sluipverkeer in de Zak van Zuid-Beveland tegen te gaan. De toekomstige ontwikkelingen (Sloegebied, Sloelijn) hebben aanzienlijke invloed op het voornemen en dienen zo nodig in scenario’s betrokken te worden in het MER.

Bij de toetsing van het MER komt de Commissie tot de conclusie dat de essentiële milieu-informatie aanwezig is. Zij geeft de bestuurders mee dat alternatief B1, dat op basis van het MER het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is, niet met kop en schouders boven de andere alternatieven uitstijgt als MMA. Daarnaast adviseert de Commissie om de inrichting van de rotonde bij de Molendijk integraal te overwegen en hierbij aandacht te besteden aan de verkeersveiligheid, het landschap, de belangen van de fietsers en de geluidbelasting. Verder zijn adviezen gegeven over congestie op de A58 tijdens de spitsuren, over natuuronderzoek voor een eventuele ontheffingaanvraag op grond van de Flora- en faunawet en over het gebruikmaken van het concept ‘routeontwerp’.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
drs. Rob Lambeck
ir. Joep Lax
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zeeland

Bevoegd gezag
Gemeente Borsele
Gemeente Goes

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018