1297. Varkenshouderij Welvaarts te Tholen

De heer M. Welvaarts uit Boxtel is voornemens een varkenshouderij op te richten aan de Bitterhoekseweg 2 bij Poortvliet op het eiland Tholen. Het aantal van 5.600 vleesvarkens ligt boven de grens van 3.000 vleesvarkens waarvoor een milieueffectrapportage verplicht is. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen is bij de m.e.r.-procedure bevoegd gezag. Voorafgaand is ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffectrapport opgesteld door de initiatiefnemer.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-10-2002 Datum kennisgeving
29-10-2002 Ter inzage legging van de informatie
12-12-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-01-2007 Kennisgeving MER
05-01-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
23-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2007 Kennisgeving MER
02-11-2007 Ter inzage legging MER
18-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing over het aangevulde MER
19-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-01-2010 Kennisgeving MER
29-01-2010 Ter inzage legging MER
07-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

• een vergelijking van de verschillende stalsystemen, waaronder het  voorkeursalternatief;
• het meest milieuvriendelijke stalsysteem, een stalsysteem met chemische luchtwasser en een optimaal systeem voor ammoniakreductie;
• de effecten van de alternatieven op de ammoniak- en geursituatie alsmede mogelijke reducerende maatregelen;
• een samenvatting.

Toetsingsfase met aanvulling:
De Commissie voor de milieueffectrapportage is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER tezamen met de aanvullingen daarop aanwezig is. Aanvankelijk heeft de Commissie geconstateerd dat het MER niet alle essentiële informatie gaf om het milieubelang voldoende mee te wegen bij de besluitvorming. De informatie die ontbrak had betrekking op:
• de beoordeling van de effecten op de vegetatie op de bloemdijken;
• de beoordeling van de geurhinder;
• de referentiesituatie en de vergelijking daarvan met de alternatieven;
• de bepaling van het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).

De genoemde punten zijn in een tweetal aanvullingen voldoende behandeld.

Toetsingsfase over het aangevulde MER:
In de nieuwe aanvulling is het alternatief biobedfilter op milieueffecten vergeleken met de referentiesituatie en met de andere alternatieven uit het MER. De Commissie is van oordeel dat de aanvulling op het MER de essentiële informatie bevat om een vergelijking van het biobedfilter en de andere alternatieven mogelijk te maken. Voor het vervolgproces geeft de Commissie een aantal aandachtspunten en adviezen.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Welvaarts Varkensbedrijf M.

Bevoegd gezag
Gemeente Tholen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018