1292. Recreatiegebied Het Stadsbroek te Assen

uitbreiding recreatie-, sport- en uitgaansvoorzieningen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-09-2002 Datum kennisgeving
27-09-2002 Ter inzage legging van de informatie
26-11-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-05-2004 Kennisgeving MER
07-05-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
01-10-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

externe veiligheid ijsbaan, mogelijk cumulatieve effecten met andere activiteiten in de omgeving (verkeer, geluid) 

 

 

Toetsing

De Commissie constateerde de volgende essentiële tekortkomingen in het MER:

  • er ontbreekt een duidelijk beeld van de verdeling van bezoek in de tijd, de bezoekpieken en de effecten die deze teweeg brengen;
  • er ontbreekt een adequate beschrijving van de ecologie in en nabij het plangebied, alsmede een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) dat op grond van die beschrijving is ontwikkeld;
  • de samenvatting is niet zelfstandig leesbaar: kaarten ontbreken, er wordt niet uitgelegd wat het MMA inhoudt en het voorkeursalternatief ontbreekt geheel.
De gemeente kon zich hiermee verenigen en heeft een aanvulling op het MER laten opstellen. De aanvulling geeft in verschillende documenten afdoende antwoord op de geconstateerde tekortkomingen van het MER.

De Commissie adviseert de gemeente om in het vervolgtraject:

  • de aanvulling tezamen met het MER ter visie te leggen;
  • tijdig verkeersmaatregelen te treffen bij evenementen, teneinde de overbelasting van het wegennet zoveel mogelijk te voorkomen;
  • de nieuw ontwikkelde concrete natuurmaatregelen op te nemen in vervolgstappen in de bestemmingsplanprocedure.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ben Peters
ir. Kuindert van der Spek
dr. Nico de Vries
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Assen

Bevoegd gezag
Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018