1233. Verbetering waterkering Harlingen

Het aanpassen van het zuidelijk deel van de waterkering tussen de Zuiderhavendam tot de keersluis het Sas in Harlingen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-02-2002 Datum kennisgeving
15-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
22-04-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
14-07-2005 Kennisgeving MER
14-07-2005 Ter inzage legging MER
11-10-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER is de essentiële informatie aanwezig. Positief is de flexibiliteit van de waterkering voor nieuwe onvoorziene ontwikkelingen in het plangebied. In haar toetsingsadvies wijst de Commissie op de onevenwichtigheid van de alternatieven. Verder geeft zij aanbevelingen voor de onderbouwing van de coupures, beschrijving van de kruinhoogte, stabiliteit en beheer van de waterkering, verlichting. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Wladimir Bleuten
ir. Casper van der Giessen
drs. Lammert Prins
ir. Lon Schöne

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wetterskip Fryslân

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018