1117. Drinkwatervoorziening Noordoost-Twente

Vitens heeft het voornemen om het tekort in de dekking van de drink- en industriewaterbehoefte in de regio Noordoost Twente op een meer duurzame (toekomstvaste) manier in te vullen. De mogelijkheden (alternatieven) zijn niet beperkt tot een duurzame winning in de Slenk van Reutum, maar kunnen ook betrekking hebben op andere locaties en/of winmethodes. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-09-2000 Datum kennisgeving
04-09-2000 Ter inzage legging van de informatie
06-12-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
17-12-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
12-06-2006 Kennisgeving MER
12-06-2006 Ter inzage legging MER
13-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Aanvullende toetsing
26-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het tekort in de dekking van de drink- en industriewaterbehoefte in de regio Noordoost Twente is ontstaan doordat de door de provincie Overijssel verleende vergunning voor de onttrekking van 4,5 miljoen m3/jaar te Mander door de Raad van State is vernietigd, omdat de aanvraag op verschillende onderdelen onvoldoende was onderbouwd en gemotiveerd.  

In de m.e.r.-procedure zal allereerst een afweging worden gemaakt van locatie- en winmethode-alternatieven (1e fase); vervolgens zullen als de winning Mander als voorkeurslocatie naar voren komt, inrichtingsalternatieven voor deze winning worden ontwikkeld en vergeleken (2e fase).

De Commissie heeft de informatie uit de 1e fase (MER Locatiekeuze drinkwatervoorziening Noordoost-Twente) tussentijds getoetst. Daarbij is geconstateerd dat op drie punten tekortkomingen in het MER bestaan: (a) de argumentatie en onderbouwing van het afvallen van alternatieven, (b) het meest milieuvriendelijke alternatief op locatieniveau en (c) de vergelijking van alternatieven. Deze punten zijn in een aanvulling ingevuld. Overgebleven kanttekeningen (onder andere m.b.t. de geohydrologische situatie) kunnen in de 2e fase van de m.e.r.-procedure worden uitgewerkt.

De informatie voor zowel de 1e als de 2e fase is uiteindelijk in één MER gebundeld. De Commissie is van mening dat zowel voor de locatiekeuze als de inrichting het MER de informatie bevat, die nodig is om een besluit te kunnen nemen, waarin het milieubelang kan worden meegewogen. Gelet op onzekerheden bij het inschatten van de effecten van de gewijzigde drinkwaterwinning in de Slenk van Reutum, dienen - zeker waar het gevoelige gebieden betreft – de effecten goed gemonitord te worden.

Op 21 mei 2007 is de ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Vitens vastgesteld. Eén zienswijze op de ontwerpbeschiking heeft de provincie Overijssel aanleiding gegeven om de Commissie om een nader advies te vragen. In de betreffende zienswijze wordt gesteld dat het grondwatermodel dat ten grondslag ligt aan de berekening onjuist is. Vitens heeft vervolgens een schriftelijke reactie gegeven op deze inspraakreactie.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Cornelis van den Akker
dr. Kick Hemker
ir. Bert Pijpers
prof. dr. Martien Wassen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vitens N.V.
Vitens N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018