Omgevingsplannen

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie, hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

Pilotprojecten
Sinds 2016 experimenteert de Commissie m.e.r. in pilotprojecten met deze nieuwe werkwijze. Over de ervaringen en resultaten lees je hier.