2792. Luchthavenbesluit Lelystad Airport

Voor de wijziging van het gebruik en de inrichting van Lelystad Airport is een milieueffectrapport opgesteld. De wijziging omvat naast een verlenging van de start- en landingsbaan, ook de bouw van een nieuwe terminal, van een platform en van een parkeerterrein en het vastleggen van nieuwe vliegroutes.

 

Stand van zaken besluitvorming Lelystad Airport (17 oktober 2017)
De advisering over het milieueffectrapport Luchthavenbesluit Lelystad Airport is in oktober 2014 afgerond met de toetsing van aanvullende informatie op het rapport (zie hieronder). De Commissie heeft de afgelopen weken veel vragen gekregen over de hinder door nieuwe vliegroutes van en naar Lelystad Airport en over rekenfouten in het rapport uit 2014.


Wat is de situatie?
In het rapport uit 2014 is uitgegaan van een herindeling van het luchtruim in Nederland. Deze herindeling zal echter niet gereed zijn in 2019, bij de ingebruikname van de luchthaven. Hierdoor zijn tijdelijk andere aansluitingen van de vliegroutes van en naar Lelystad op het hogere luchtruim aan de orde. Deze andere aansluitingen zijn niet onderzocht in 2014. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft ook aangegeven dat er in het MER uit 2014 deel verkeerde invoergegevens zijn gehanteerd. Zij laat onderzoeken (brief aan TK van 16 oktober) wat de gewijzigde routes en de geconstateerde fouten betekenen voor de milieueffecten van Lelystad Airport en of een nieuw milieueffectrapport moet worden opgesteld.


De Commissie m.e.r. is gevraagd de resultaten van dit onderzoek te beoordelen. Alle informatie over dit onderzoek en de beoordeling ervan vindt u onder projectnummer 3260.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau

14-06-2013 Adviesaanvraag

06-08-2013 Datum kennisgeving

17-10-2013 Advies uitgebracht

Advies reikwijdte en detailniveau

Persbericht

Toetsing

19-06-2014 Datum kennisgeving

20-06-2014 Adviesaanvraag

05-09-2014 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Toetsing van de aanvulling op het MER

12-11-2014 Advies uitgebracht

Toetsingsadvies

Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER (oktober 2014)
De inititiefnemer heeft nieuwe versies opgesteld van het hoofdrapport, de samenvatting en het achtergrondenrapport. Ze beschrijven en onderbouwen de keuzes die zijn gemaakt bij het inventariseren van effecten van route-alternatieven. Ze laten de omvang van gevolgen van het voornemen zien voor de omliggende Natura 2000-gebieden en beschrijven, waar relevant, mogelijke maatregelen en hun haalbaarheid. Ten slotte brengen ze in beeld wat het aanleggen van woonwijken en bedrijventerreinen betekent voor de geluidhinder, de slaapverstoring en/of de externe veiligheid.
 

Toetsingsadvies oorspronkelijke MER (september 2014) 
Het rapport laat zien dat schade aan de natuur niet is uit te sluiten. Voorbeelden zijn schade aan kwetsbare bosgebieden op de Veluwe door de luchtverontreiniging van het vliegverkeer en schade aan vogels in en rondom de Oostvaardersplassen door verstoring. Het rapport geeft aan dat het onderzoek naar het samengaan van luchtvaart en natuur pas later wordt afgerond. De Commissie vindt het onterecht dat dit onderzoek wordt doorgeschoven. De uitkomsten hiervan zijn namelijk belangrijk voor het luchthavenbesluit.
Ook houdt het rapport onvoldoende rekening met (toekomstige) ernstig geluidgehinderden in nieuwe woonwijken, bijvoorbeeld tussen Almere en Zeewolde. De Commissie adviseert daarom het overzicht van het totale aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden alsnog compleet te maken.
De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie beschikbaar is, voordat de staatssecretaris een besluit neemt over de uitbreiding van de luchthaven, omdat ze bepalend kan zijn voor de haalbaarheid van de luchthaven en voor de keuze van vliegroutes.


Advies reikwijdte en detailniveau (oktober 2013)
De Commissie vindt dat het MER, waarmee de aanvraag van het luchthavenbesluit wordt onderbouwd, zeker de volgende informatie moet bevatten:

  • Een beschrijving van de afwegingen die hebben geleid tot het voornemen om een deel van de groei van mainport Schiphol te faciliteren op Lelystad Airport.
  • Een onderbouwing van de keuze van de varianten in de routestructuur.
  • De gevolgen van de varianten op het voornemen voor de natuur, de milieukwaliteit en de gezondheid en mogelijke maatregelen om deze gevolgen in te perken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. A.G.M. Dassen
dhr. dr. Y.S. Kok-Palma
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. dr. J. Wesseling
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

Secretaris van de werkgroep: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lelystad Airport

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.1 2011: luchthaven
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

 

Bijgewerkt op: 23 okt 2017