Video's over de pilots omgevingsplannen en m.e.r. - 2017

In 2016 en 2017 werkt de Commissie m.e.r. aan een tiental pilotadviezen om alvast ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt.

Gemeenten en provincies moeten dan omgevingsvisies en omgevingsplannen opstellen. Deze hebben een andere inhoud dan de huidige structuurvisies en bestemmingsplannen. En daarmee ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten en de advisering van de Commissie. We experimenteren nu al met deze nieuwe manier van werken.
De ervaringen en resultaten uit de pilots zijn vanuit verschillende perspectieven vastgelegd in verschillende video's: