Haven-Stad Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil een deel van het haven- en industriegebied binnen de Ring A10, de aangrenzende bedrijventerreinen, het gebied rondom Sloterdijk, het Westerpark en het westelijk deel van de noordelijke IJ-oever omvormen tot een gemengd stedelijk gebied: Haven-Stad. Met 40.000 tot 70.000 woningen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de grote behoefte aan woningen in Amsterdam. Voordat de gemeenteraad besluit over de ontwikkelstrategie zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. 

Film Omgevingsplan en m.e.r. - Haven-Stad Amsterdam - 2018 (6:23 minuten)

 

Casebeschrijving

Het programma
De gemeente Amsterdam wil het haven- en industriegebied binnen de Ring A10 omvormen tot een gemengd stedelijk gebied. Deze omvorming levert een belangrijke bijdrage aan de woningbehoefte, 40.000-70.000 woningen tot 2040. Het is een ingewikkelde opgave die meerdere decennia in beslag zal nemen. Het vraagt om flexibiliteit, maar ook om duidelijke kaders om de ontwikkelingen te kunnen realiseren. De gemeente gebruikt milieueffectrapportage als inhoudelijke onderlegger voor de ontwikkelstrategie van Haven-Stad.

Leefomgevingsfoto
In de huidige situatie zijn er verschillende belemmeringen voor de omvorming van het haven- en industriegebied tot gemengd stedelijk gebied. Het gaat bijvoorbeeld om milieucontouren vanwege geluid, geur en externe veiligheid. De huidige situatie is vastgelegd op een ‘leefomgevingsfoto’. Daaruit blijkt dat de geluiden geurbelasting in het gebied dusdanig hoog is dat nu in een groot deel van het plangebied geen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Alternatieven
Het milieueffectrapport beschrijft diverse alternatieven om de ambities die de gemeente heeft ten aanzien van mobiliteit, gezondheid en duurzaamheid te kunnen realiseren. Het alternatief dat het beste bijdraagt aan de ambitie en geen andere onoverkomelijke bezwaren heeft, is het voorkeursalternatief en opgenomen in de ontwikkelstrategie.

Randvoorwaarden en spelregels
Gekoppeld aan de leefomgevingsfoto en gebaseerd op het voorkeursalternatief zijn randvoorwaarden en spelregels opgesteld. Deze vormen het kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in HavenStad.
Randvoorwaarden zijn harde eisen om een bepaalde kwaliteit of rechten te beschermen (nee, tenzij). Spelregels zijn flexibele kaders waarbinnen de ontwikkeling mogelijk is (ja, mits), waarbij vooral beschreven is wat nodig is om een bepaalde kwaliteit te halen.

‘Levend’ milieueffectrapport voor monitoring en evaluatie
Het is lastig om de effecten van toekomstige ontwikkelingen in te schatten, zeker als het gaat om ontwikkelingen die zich over enkele decennia uitstrekken. Om die reden heeft de gemeente Amsterdam een flexibel milieueffectrapport opgesteld met een dynamische leefomgevingsfoto. Hiermee zijn de effecten van concrete ontwikkelingen te monitoren en kan in de gaten gehouden worden of doelen gehaald worden en effecten binnen acceptabele grenzen blijven.

Case Haven-Stad Amsterdam (pdf)

Film Omgevingsplan en m.e.r. - Haven-Stad Amsterdam - 2016 (3:19 minuten)