Buitengebied Boekel

De gemeente Boekel wil de kwaliteit van het buitengebied versterken door in het buitengebied meer verschillende, ook niet-agrarische, functies een plek te geven. Een omgevingsplan biedt de mogelijkheid om ook niet-ruimtelijke eisen mee te nemen. Naast economische kracht, wil Boekel ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat bevorderen. De gemeente heeft het milieueffectrapport gebruikt om deze ambities concreet te maken en te kunnen verwerken in het Omgevingsplan. 

Film Omgevingplan en m.e.r. gemeente Boekel - 2016 (2:57 minuten)

Casebeschrijving

De wens van de gemeente
De gemeente Boekel wil de kwaliteit van het buitengebied versterken door in het buitengebied meer verschillende, ook niet-agrarische, functies een plek te geven.

Het plangebied
Een omgevingsplan biedt hierbij de mogelijkheid om ook niet-ruimtelijke eisen mee te nemen. Naast economische kracht, wil Boekel ook ruimtelijke- en landschappelijke kwaliteit en een goed, gezond woon- en leefklimaat bevorderen. De gemeente heeft het milieueffectrapport gebruikt om deze ambities concreet te maken en te kunnen verwerken in het Omgevingsplan.

Alternatieven
Gemeente Boekel heeft eerder de beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel vastgesteld. Deze visie gaat uit van ontwikkelingsruimte voor nieuwe functies in het buitengebied, mits dit tot kwaliteitsverbetering van dat buitengebied leidt. In het milieueffectrapport is het volledig uitvoeren van de beleidsvisie vergeleken met een volledig agrarische invulling. De visie blijkt bijvoorbeeld op gezondheid, landschap, natuur en verkeer beter te scoren. Het milieueffectrapport liet ook zien welke maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen.

Gezondheid
Uit het milieueffectrapport blijkt welke gezondheidsproblemen in Boekel spelen. Luchtkwaliteit, zoönosen en geur komen als knelpunten naar voren. In het milieueffectrapport is bepaald welke extra maatregelen moeten leiden tot een gezondere leefomgeving.

Voorbeeld geur
Voor geur wil de Boekel extra eisen stellen in het omgevingsplan. De extra eis in dat overbelaste situaties de totale geuremissie op bedrijfsniveau bij nieuwe veehouderijen minimaal 10% moet afnemen. Ook in niet-overbelaste situaties kiest Boekel ervoor om toename van geurbelasting alleen toe te staan wanneer elders, in een wel overbelaste situatie, maatregelen worden getroffen om de overbelasting te reduceren.

Deze maatregelen, soms strenger dan bestaande regels, zijn opgenomen in het omgevingsplan. In het omgevingsplan is ook een voorzorgsbeginsel vastgelegd. Hiermee kan de gemeente een omgevingsvergunning weigeren als een initiatief zou leiden tot (mogelijk) ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid. Ook op basis van nieuwe of toekomstige inzichten uit onderzoek.

Ontwikkelingen toetsen aan waarden
In het milieueffectrapport is gekeken welke landschappen en daarmee samenhangende functies er zijn, zoals lintbebouwing. De uitgangspunten uit de beleidsvisie zijn hierbij concreet gemaakt. Hiermee is bepaald welke prioritaire functies er zijn in het gebied. Elke nieuwe ontwikkeling moet bijdragen aan deze functies. Een uitkomst was dat een nieuwe ontwikkeling altijd gepaard moet gaan met een landschappelijk inrichtingsplan.

Elke 5 jaar monitoring en evaluatie
Het omgevingsplan biedt op onderdelen meer flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden dan een regulier bestemmingsplan. Het milieueffectrapport is benut om te bepalen welke onzekerheden er zijn voor verschillende milieuaspecten. Ook is gekeken naar ontwikkelingen van buitenaf die het omgevingsplan kunnen beïnvloeden. 

De gemeente heeft op basis van deze resultaten besloten om elke 5 jaar een evaluatieronde te houden. Daarmee wil zij bekijken of de beoogde kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden. Ook kan worden bepaald of extra maatregelen noodzakelijk zijn. Of meer ruimte geboden kan worden. In het milieueffectrapport zijn de thema's en criteria uitgewerkt die de basis vormen voor de invulling van de monitoring en evaluatie.

Case Omgevingsplan buitengebied gemeente Boekel (pdf)