3150. Omgevingsplan buitengebied Boekel

De gemeente Boekel wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen en de ontwikkeling van veehouderijen en diverse andere activiteiten mogelijk maken, mits daar een toename van de ruimtelijke kwaliteit mee gepaard gaat. Boekel wil daarbij zelf geen uitgewerkt plan maken en juist particuliere initiatieven ondersteunen. Dit sluit aan bij de filosofie van de Omgevingswet die over enkele jaren verwacht wordt. De gemeente heeft er daarom voor gekozen het bestemmingsplan (nu al) als een omgevingsplan op te stellen. Voordat de gemeenteraad over het plan besluit zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. Bekijk de video bij dit project

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
28-07-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-10-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing
12-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-02-2017 Kennisgeving MER
08-02-2017 Ter inzage legging MER
19-05-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het milieueffectrapport is onderzocht hoe de ambities van de gemeente op het gebied van gezondheid en omgevingskwaliteit bereikt kunnen worden met strengere regels in het plan. Daarin is het rapport vernieuwend. Uit het MER blijkt dat als de veehouderijen groeimogelijkheden krijgen die nu in het plan zitten, dit schade geeft aan beschermde natuur in de omgeving. In het rapport is ook beschreven met welke maatregelen de bedrijven kunnen ontwikkelen zónder schade voor natuur. Daarbij gaat het om luchtwassers en voor sommige bedrijven kleinere oppervlaktes voor de stallen. Gegeven de ambities van de gemeente is dit belangrijke informatie voor het besluit over het omgevingsplan.
Met het plan wordt ook een – reeds lange tijd bestaand – crossterrein voor het eerst planologisch vastgelegd. Het crossterrein en de effecten daarvan zijn echter niet opgenomen in het rapport. Aangezien een crossterrein hinder en schade aan natuur kan opleveren adviseert de Commissie de effecten alsnog in kaart te brengen voordat een besluit wordt genomen over het plan.


Tussentijds toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de gemeente naar een economisch gezond buitengebied wil met een andere invulling, omdat veel agrariërs in het buitengebied stoppen. De gemeente zet daarbij in op een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. De gemeente heeft dit onder andere vastgelegd in de notitie Vitaal Buitengebied Boekel (VBB).
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport te onderzoeken hoe ambities en de doelen uit onder andere Vitaal Buitengebied Boekel bereikt kunnen worden. Dan wordt duidelijk wat de gemeente moet en kan doen om de eigen doelen en ambities te halen, bijvoorbeeld bij gezondheid - door de luchtkwaliteit te verbeteren door strengere regels voor bestaande stallen rond dorpskernen. De gemeente gebruikt deze informatie om te bepalen hoe ze het bestemmingsplan wil vastleggen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
dr. Loes Geelen, PhD
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Boekel

Bevoegd gezag
Gemeente Boekel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 22 jun 2017