982. Uitbreiding afvalverwerking De Stainkoeln te Groningen

De ARCG heeft het voornemen om haar bestaande afvalverwerkingslocatie De Stainkoeln te Groningen verder uit te breiden met de volgende m.e.r.-plichtige activiteiten:  ● het opslaan en reinigen van verontreinigde grond en vergelijkbare minerale afvalstoffen met een verontreinigingsgraad boven de BAGA-waarde; ● het opslaan en immobiliseren van verontreinigde grond en vergelijkbare minerale afvalstoffen met een verontreinigingsgraad boven de BAGA-waarde.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-10-1998 Datum kennisgeving
02-10-1998 Ter inzage legging van de informatie
02-12-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-05-1999 Kennisgeving MER
05-05-1999 Ter inzage legging MER
06-07-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft tijdens de toetsing een aanvulling op het MER gevraagd en ontvangen op de volgende punten: de milieugevolgen van verwerking elders, het meest milieuvriendelijk alternatief, de beoordeling van de milieugevolgen (met name hergebruik) van de alternatieven, milieugevolgen voor water en luchtkwaliteit, en de samenhang met de effecten van overige activiteiten op de milieuboulevard.  

Over het MER en de aanvulling heeft de Commissie een positief advies uitgebracht. Voor de besluitvorming heeft zij aanbevolen een uitgebreid evaluatieprogramma uit te werken om nog bestaande onzekerheden en leemten in kennis in te vullen. Ook heeft zij het bevoegde gezag aanbevolen de emissie-eisen zo mogelijk aan te scherpen en richting te geven aan de verwerking van verontreinigde grond door middel van hetzij extractieve reiniging of immobilisatie.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Gerald Landman
ir. Evert Mulder

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Margit Deimel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Afvalverwerking Regio Centraal Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018