947. Berging van grond bij verruiming van Van Starkenborghkanaal

Bij de verruiming van het Van Starkenborghkanaal komt naar verwachting circa 3,6 miljoen m3 grond vrij. Omdat het Van Starkenborghkanaal enkele jaren geleden uitgebaggerd is, verwacht de provincie Groningen dat er bij de verruiming van het kanaal nagenoeg geen slib vrij zal komen. Aangezien de provincie Groningen geen mogelijkheden voorziet voor grootschalig hergebruik of nuttige toepassing, wordt de vrijkomende grond beschouwd als afvalstof in het kader van de Wet milieubeheer. De vrijkomende grond zal worden gestort.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-05-1998 Datum kennisgeving
01-05-1998 Ter inzage legging van de informatie
03-07-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
10-09-1999 Kennisgeving MER
10-09-1999 Ter inzage legging MER
07-02-2000 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naast de inrichting van de stortplaatsen zal in de m.e.r.-procedure ook de afweging van de locaties aan de orde komen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
drs. Rob Mooren
ir. Frans Jan Schuurman

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen
Wetterskip Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 07 mei 2012