911. Omgevingsplan regio Groningen

De activiteit omvat onder andere de bouw van 14.000 woningen en het inrichten van 1000 ha. als bedrijventerrein in de regio Groningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-10-1997 Datum kennisgeving
10-10-1997 Ter inzage legging van de informatie
19-12-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
20-05-1998 Kennisgeving MER
20-05-1998 Ter inzage legging MER
Toetsing a
01-12-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in haar richtlijnenadvies een strategisch MER uit te werken, waarbij alternatieven tot 2010 worden ontwikkeld aan de hand van enkele scenario’s die gebaseerd zijn op het eindbeeld in 2030. Deze scenario’s worden ontwikkeld op basis van aan het milieu gerelateerde thema’s. Tevens adviseert zij integrale alternatieven uit te werken (dat wil zeggen dat alle elementen die in het ORG worden beschreven en die significante milieueffecten hebben, onderdeel zijn van de alternatieven). Voor de onderdelen van het ORG waarover de provincie niet kan beslissen, maar die wel van invloed zijn op de te verwachten milieueffecten, adviseert de Commissie een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. 

De Commissie oordeelde dat het MER niet alle essentiële informatie bezat. De initiatiefnemer heeft daarop een aanvulling opgesteld. De informatie die in het MER ontbrak en waartoe de aanvulling is opgesteld is als volgt samen te vatten: hoeveelheid woningen en bedrijventerreinen, de situering, de milieueffecten en het totaalbeeld van een integraal voorkeursalternatief en een meest milieuvriendelijk alternatief. De aanvulling en het MER voldoet op een hoofdpunt niet aan de vastgestelde richtlijnen. Het betreft de mogelijkheid van uitruil van woningen tussen gemeenten. De Commissie constateert dat het bevoegd gezag bij de aanvaarding van de redenatie in het MER en de aanvulling de richtlijnen op een cruciaal punt heeft aangepast. In dat licht vraagt de Commissie niet om een aanvulling. Zij adviseert het bevoegd gezag deze aanpassing expliciet te motiveren bij het vaststellen van het uiteindelijke plan.

In december 1998 is een besluit genomen. Daartegen zijn vier beroepen ingesteld bij de Raad van State.

Voor de ontwikkeling van het plan Meerstad bij Groningen is naast een Masterplan ook een uitwerking van het Provinciale Omgevingsplan opgesteld. Voor gegevens over dit deelproject zie Meerstad Groningen (projectnummer 1243).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Robert Jan Jonker
ir. Wim Keijsers
drs. Allard van Leerdam
drs. Rob Mooren
ir. Adriaan Posthumus

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018