865. Verbetering Waalbandijk Zaltbommel Centrum

Bij dit proejct gaat het om de verbetering van de dijk langs de Waal in de Bommelerwaard voor het traject Zaltbommel-centrum. Dit dijkvak is ongeveer 1 kilometer lang en is gelegen tussen trajecten die reeds in het kader van de Deltawet Grote Rivieren zijn verbeterd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-03-1997 Datum kennisgeving
05-03-1997 Ter inzage legging van de informatie
06-05-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-02-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-03-1998 Kennisgeving MER
11-03-1998 Ter inzage legging MER
04-05-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft veel waardering voor het feit dat in deze projectnota/milieueffectrapport (PN/MER) een goede weergave is gegeven van alle varianten die gaande het ontwerpproces overwogen zijn. Daarbij zijn ook de standpunten van de verschillende betrokken partijen weergegeven en wordt aangegeven dat bijvoorbeeld voor de Molenwal niet de hele advies- en projectgroep het eens is met de motivering. Voor wat betreft deze aspecten kan de PN/MER een voorbeeld zijn voor toekomstige milieueffectrapporten. Verder komt de helderheid uit de visie vanuit het oogpunt van cultuurhistorie niet overal terug in het ontwerp. Voorts constateert de Commissie dat de wens van de gemeente om 150 extra parkeerplaatsen te realiseren, met name ter hoogte van de haven, een zeer grote invloed op het ontwerp heeft gehad. Met betrekking tot de oplossing bij de Molenwal merkt de Commissie op dat in de PN/MER voldoende informatie is opgenomen over twee mogelijke alternatieven en de effecten daarvan. Duidelijk wordt dat door diverse betrokkenen meer waarde wordt toegekend aan de visuele relatie bij de Molenwal dan door de initiatiefnemer. Deze informatie maakt het mogelijk om op basis van de PN/MER een besluit te nemen waarbij rekening kan worden gehouden met het milieubelang. 

Voor het einde van de uitvoering van de dijkverbetering (uiterlijk eind 2000) zal een evaluatieprogramma worden opgesteld.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ir. Casper van der Giessen
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Groot Maas en Waal

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018