863. Bedrijventerrein Doornhoek te Veghel

De gemeente Veghel heeft het voornemen een nieuw bedrijventerrein te ontwikkelen op de locatie Doornhoek, naast het huidige bedrijventerrein de Dubbelen. Dit nieuwe bedrijventerrein is bijna 100 hectare groot en is gepland langs de Zuid-Willemsvaart en de corridor. Een groenzone langs De Hemel en De Corsica vormen de overige grenzen van het terrein. Ongeveer 78 hectare van het terrein is bestemd voor bedrijfspercelen. (Destijds was de m.e.r.-plichtdrempel 100 ha.)   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-02-1997 Datum kennisgeving
05-02-1997 Ter inzage legging van de informatie
10-04-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-05-1998 Kennisgeving MER
14-05-1998 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-11-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie aanvankelijk enkele essentiƫle te-kortkomingen

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie aanvankelijk enkele essentiële tekortkomingen. Deze tekortkomingen hadden betrekking op geluidshinder en de uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma). Het mma schoot tekort op de volgende onderwerpen:  

  • het ontwikkelen van een bufferzone tussen Doornhoek en Zijtaart,
  • het minimaliseren van de automobiliteitsgroei,
  • het nagaan van de kansen en mogelijkheden voor water- en railgebonden bedrijfsactiviteiten en
  • het weergeven van de beoogde geluidsniveaus.
De gemeente Veghel heeft daarom besloten een aanvulling op het MER te maken. Het MER tezamen met de aanvullende informatie bevatte volgens de Commissie voldoende informatie om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het bestemmingsplan.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Rik Herngreen
ing. Paul Peeters
drs. Wim Timmermans

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veghel

Bevoegd gezag
Gemeente Veghel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018