839. Rijksweg 16/13 bij Rotterdam Terbregseplein - Kleinpolderplein

Rijkswaterstaat zoekt oplossingen voor de fileproblemen op Rijksweg 20 tussen Terbregseplein en Kleinpolderplein door ofwel aanpassing van de A20 en/of realisatie van een verbinding tussen de A13 en de A16.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-11-1996 Datum kennisgeving
27-11-1996 Ter inzage legging van de informatie
12-02-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Rijkswaterstaat Zuid-Holland zoekt samen met de gemeet R’dam en de Stadsregio R’dam naar een oplossing voor de fileproblemen op het deel van de rijksweg A20 tussen het Terbregseplein en het Kleinpolderplein in Rotterdam; dit in samenhang met het onderliggende wegennet. In januari 1997 bracht de Commissie haar richtlijnenadvies voor de tracé/MER procedure uit. 

Hoofdpunten van het richtlijnenadvies waren:

  • het ontwikkelen van verschillende scenario’s om de gevolgen van onzekerheid over o.a. realisatie van de A4, de ontwikkeling van vliegveld Zestienhoven en wonen/bedrijvigheid in de B-driehoek zichtbaar te kunnen maken;
  • gelijkwaardige behandeling van de 4 probleemvelden (verkeerskundige problemen op de A20, verkeersafwikkeling op het onderliggende wegennet, veiligheid op de wegvakken en barrierewerking/hinder door de A20);
  • beter onderbouwen van afvallen alternatieven , zoals het OV alternatief en een A13/16 verbinding met 2*2 rijstroken;
 

De vastgestelde richtlijnen wijken op de volgende punten af van het advies van de Commissie.

● niet overgenomen is het advies om een prioriteitsaanduiding te geven voor het oplossen van knelpunten in het onderliggende wegennet, bundeling van infrastructuur op de A20, ontsluiting van de B-driehoek, behoud van de polders Schieveen en Ackerdijkse polder, de ecologische oost-westverbinding en de invulling van het doelgroepenbeleid. De Commissie heeft dit geadviseerd mede op basis van het grote aantal inspraakreacties dat vraagt om een gelijkwaardige behandeling bij de ontwikkeling van alternatieven.

● het bij onzekerheden in de autonome ontwikkeling beschrijven van meerdere scenario’s.

In de richtlijnen is opgenomen dat alsnog nader onderzoek gedaan zal worden naar de mogelijkheden van ondertunneling. Dit alternatief was in de startnotitie as nuiet uit te werken aangemerkt.

 

Stand van zaken januari 2004:

De m.e.r. procedure is in 2001 stilgelegd, omdat geen gelden in het kader van het MIT zijn gereserveerd. Recent is besloten om een studie te verrichten naar de huidige problematiek rond Rotterdam, rekening houdend met o.a. realisatie van de A4 Midden-Delfland en de ontwikkeling van vliegveld Zestienhoven. Deze studie zal in de loop van 2004 worden afgerond

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ruud Jansen
ir. Wim Keijsers
ir. Kees Nije
prof. ir. drs. Han Vrijling
ir. Daan Wiebes

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018