825. Papierslibverbranding door de EPZ op het Amercentralecomplex te Geertruidenberg

Bij de verwerking van oud papier tot grondstof voor nieuwe papierproducten komt papierslib vrij: kort vezelige massa, die niet meer bruikbaar is voor papier bereiding. Het slib wordt in de papierfabrieken door flotatie, flocculatie en indikking uit de afvalwaterzuiveringsinstallaties afgescheiden; het is of was gebruikelijk dit slib daar na te storten. Bij aanvang van het initiatief werd verwacht dat er voor papierslib een stortverbod zou worden in gesteld.  De EPZ heeft plannen ontwikkeld om in haar kolen gestookte eenheden 8 en 9 van de Amercentrale te Geertruidenberg, eventueel na voorbehandeling, papierslib bij te stoken. Het volume papierslib waar het om gaat is maximaal 300.000 ton (bij een vochtgehalte van 50% op gewichtsbasis) op jaarbasis, afkomstig van Nederlandse papierfabrieken. Het voor nemen past in het nationaal beleid om zowel te storten afvalstromen te verminderen als om minder energie uit fossiele bronnen te gebruiken. In 1995 heeft EPZ, met toestemming van de provincie, op proef papierslib bijgestookt dat van de Edet-fabriek in Tilburg afkomstig was. De emissies naar de lucht en het water en de kwaliteit van de kolenreststoffen zijn daarbij ook onderzocht. Het ligt in de bedoeling om zo snel als de benodigde vergunningen van kracht zijn, te beginnen met het bijstoken.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-09-1996 Datum kennisgeving
20-09-1996 Ter inzage legging van de informatie
19-11-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-06-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-06-1997 Kennisgeving MER
20-06-1997 Ter inzage legging MER
24-09-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 732. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Anne Kiestra
ir. Joke Koppius-Odink

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V.Electriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag
D22.1 tot 1-4-2011: Energiecentrale (geen kerncentrale) oprichten, wijzigen of uitbreiden >= 200megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 18 feb 2019