804. Verbetering Lekdijk, vak Beusichem - Culemborg

De dijkverbetering betreft het traject Beusichem – Culemborg (hmp 1 - hmp 111 plus Fort Ever dingen) op de linkeroever van de Lek; dit traject is 12 kilometer lang.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-07-1996 Datum kennisgeving
03-07-1996 Ter inzage legging van de informatie
30-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-06-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-06-1997 Kennisgeving MER
18-06-1997 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing a
22-10-1997 Kennisgeving MER
22-10-1997 Ter inzage legging MER
11-11-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie op een aantal punten om nadere informatie gevraagd, omdat de beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) en zijn milieugevolgen onvoldoende was.

Bevoegd gezag verzocht de Commissie het toetsingsadvies aan te houden om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen een aanvulling te maken. Het MER inclusief de aanvulling bevat voldoende informatie om het milieubelang volwaardig mee te wegen in de besluitvorming. De Commissie is van mening dat nog een aantal kansen op milieuwinst, die uit de aanvulling naar waren kwam, is blijven liggen. Zij adviseert in de verdere besluitvorming ten aanzien van de vergraving van het buitentalud, bijzondere constructies, asverlegging en onderhoudsstrook deze kansen op milieuwinst alsnog te benutten. Aan deze aanbevelingen wordt in het besluit ten dele tegemoet gekomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
ing. Dick Hamhuis
prof. dr. Nienhuis
dr. Hans Renes

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: ir. Ineke Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden

Bevoegd gezag
Gelderland
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018