783. Uitbreiding (grond)reinigingsinstallatie HWZ Milieu te Amsterdam

Het betreft een voornemen de verwerkingscapaciteit van een bestaande ‘semi-permanente’ grondreinigingsinstallatie te vergroten tot een capaciteit van maximaal 300.000 ton per jaar. Het gaat om een nieuwe installatie volgens hetzelfde principe als het huidige, maar waarin naast grond ook andere stoffen zullen worden verwerkt. De nieuwe installatie wordt opgebouwd uit enkele bestaande units en een aantal nieuwe.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-05-1996 Datum kennisgeving
01-05-1996 Ter inzage legging van de informatie
03-07-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-08-1998 Kennisgeving MER
26-08-1998 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing a
12-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie de volgende bezwaren op het MER ken-baar gemaakt

Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie de volgende bezwaren op het MER kenbaar gemaakt. De informatie in het MER met betrekking tot beleid, aanbod, capaciteit en afzet is verouderd. Verder is het voorkeursalternatief moeilijk te ontcijferen in het MER en is van de beschreven emissiebeperkende maatregelen niet duidelijk of en wanneer ze ook werkelijk uitgevoerd zullen worden binnen het voorkeursalternatief. Vervolgens komen de afvalwatergegevens (lozing, vracht) in het MER niet overeen met ge gevens in de vergunningaanvraag. Bij de beschrijving van de alternatieven is een aantal van de genoemde alternatieven te makkelijk weggeschreven, waardoor het mma niet sterk is. Als laatste belangrijke punt heeft de Commissie geconstateerd dat de samenvatting niet als zelfstandig document leesbaar is. In de aanvullende informatie op het MER zijn de belangrijkste punten nader toegelicht, c.q. verbeterd. In de ontwerp-beschikking wordt aangegeven dat, in tegenstelling tot hetgeen verzocht is in de aanvraag, een aantal materialen niet mag worden geaccepteerd. Het betreft grond waarvan de samenstellingswaarde de tussengrenswaarde niet overschrijdt, dan wel de uitloogwaarde niet overschrijdt, en baggerspecie klasse 0, 1 en 2. In de beschikkingen wordt aangegeven dat evaluatieonderzoek naar de daadwerkelijke effecten van het voornemen en onderzoek naar een aantal alternatieve behandelingsmethoden tussen december 1999 en december 2002 moet worden afgerond. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan Joziasse
dr. ir. Bram Klapwijk

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hollandsche Wegenbouw Zanen (HWZ) B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007