731. Grondwaterwinning Flevoland

De Flevolandse Drinkwatermaatschappij (FDM) heeft het voornemen de huidige grondwateronttrekking in Flevoland met 19 miljoen m3 uit te breiden tot maximaal 42 miljoen m3 grondwater.  Het is de bedoeling dat deze grondwateronttrekkingen gefaseerd worden uitgevoerd. Bepalend hierbij is de groei van de drinkwaterbehoefte in het voorzieningengebied van de FDM en de behoefte van het "oude land".  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-10-1995 Datum kennisgeving
04-10-1995 Ter inzage legging van de informatie
05-12-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-09-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-09-1998 Kennisgeving MER
16-09-1998 Ter inzage legging MER
13-11-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de locatieafwegingen is, vanwege de verdrogingseffecten van de grondwaterwinningen op het ‘oude’ land, ook een reallocatie van de grondwaterwinning op het oude land betrokken. De Commissie heeft dit positief gewaardeerd. Het MER bevat de essentiële informatie voor het te nemen besluit over de uitbreiding van de grondwaterwinning. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frans Claessen
drs. Dick van der Hoek
ir. Adriaan Posthumus
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NV Flevolandse Drinkwatermaatschappij FDM

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C15.1 tot 1-4-2011: Infiltratie of onttrekking van water >= 3 miljoen m3 per jaar (m.u.v. bronbemalers)

Bijgewerkt op: 31 aug 2007