706. Bedrijventerrein Weststad III Oosterhout

De gemeente wil ten noorden van de bedrijventerreinen Weststad-I en –II een bedrijventerrein van circa 150 ha mogelijk maken.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-1995 Datum kennisgeving
08-06-1995 Ter inzage legging van de informatie
21-08-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-09-1996 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-1996 Kennisgeving MER
29-09-1996 Ter inzage legging MER
05-11-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
04-07-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies over het MER constateerde de Commissie dat de geluidcontour, die is opgenomen in het voorontwerp-bestemmingsplan niet overeenkomt met één van de contouren die in het MER is beschreven. Bij handhaving van deze contour zou het MER moeten worden aangevuld. Het MER is vervolgens aangevuld. Deze aanvulling geeft een goed inzicht in de geluidbelasting als gevolg van Weststad-III en als gevolg van cumulatie van geluidbelasting als gevolg van Weststad-I/II, Statendam, Geertruidenberg en Weststad-III. Uit deze informatie blijkt dat door cumulatie de voorkeurswaarde op meerdere geluidsgevoelige objecten wordt overschreden. De Commissie adviseert daarom de provincie om bij een besluit over het vaststellen van een hogere grenswaarde cumulatie van geluid in beschouwing te nemen. 

In het vastgestelde bestemmingsplan is de voorgenomen activiteit zoals beschreven in het MER en de aanvulling ongewijzigd overgenomen. In de toelichting bij het besluit is informatie opgenomen over de invulling van duurzame ontwikkeling van het bedrijventerrein.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Susan Bodmer-Sluis
ing. Paul Peeters
ir. Rob van Tilburg
drs. Wim Timmermans

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Oosterhout

Bevoegd gezag
Oosterhout

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018