622. Streekplanuitwerking Internationaal Bedrijvenpark Friesland

In januari 1994 is een m.e.r.-procedure gestart voor een bestemmingsplanbesluit voor een internationaal bedrijvenpark Friesland (IBF)1. Deze procedure heeft tot complicaties geleid. De provincie Fryslân heeft nu het plan om een over het IBF op streekplanniveau te besluiten. Zo wil de provincie internationale bedrijven met hoogwaardige werkgelegenheid aantrekken. Het bedrijventerrein moet daartoe een landelijk karakter krijgen met een beperkt bebouwingspercentage (10%). Het terrein wordt gevestigd nabij stedelijke ontwikkelingsgebieden en wordt gefaseerd aangelegd. In totaal wordt een oppervlakte van 250 hectare beoogd.    1 Zie project 576.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-1994 Datum kennisgeving
10-06-1994 Ter inzage legging van de informatie
25-08-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
22-02-1995 Kennisgeving MER
22-02-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing a
07-06-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsingsfase heeft de Commissie een aantal voor de besluitvormers essentiële op merkingen gemaakt bij de voorselectie, de beoordeling van de aspecten externe veiligheid, geluid, geur en grondwater, de waardering van de rondweg rond Leeuwarden en het meest milieuvriendelijk alternatief. Over deze aspecten heeft de initiatiefnemer in twee aanvullende documenten informatie (verder te noemen: de aanvulling) verschaft. De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling voldoende informatie voor de besluitvorming bevatten met toevoeging van twee kanttekeningen. Ten eerste wordt bij de waardering van externe vei ligheid, geluid en geur een zodanig uitgangspunt gehanteerd dat voorbij wordt gegaan aan cumulatie in een 'worst-case' situatie en voor die situatie de beïnvloeding van hindergevoelige bestemmingen in de omgeving van het terrein. Mogelijke verschillen tussen de locaties ko men op deze wijze niet tot uitdrukking. In de tweede plaats acht de Commissie de gekozen methode om met selectieve mitigerende maatregelen tot een meest milieuvriendelijk alternatief (mma) te komen, minder geschikt. Een niet-selectieve toepassing van de maatregelen in combinatie met het wegnemen van enkele andere onjuistheden in de scores, leidt er volgens de Commissie toe dat bij de drie thema-mma's de locatie Leeuwarden het beste scoort op de milieuaspecten. Daarmee kan deze locatie als het meest milieuvriendelijke alternatief worden betiteld. 

De onderhavige m.e.r. wordt gevolgd door een inrichtings-m.e.r. voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van Heerenveen1 waarvan de richtlijnen reeds eerder werden vastgesteld.

 

1 Zie project 576. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
drs. Rob Mooren
drs. Slaats
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007