442. Flevo Milieu- en Energiepark Lelystad

De activiteit behelst de aanleg en ontwikkeling van het bedrijfsterrein 'Flevo Milieu- en Energiepark' op de plaats van het voormalig visvijvergebied in de gemeente Lelystad. Het terrein beslaat ongeveer 220 ha. Het noordelijk deel van het gebied zal worden bestemd voor bedrijfsactiviteiten die warmte kunnen benutten en tevens voor de verwerking van afval- en reststoffen. De invulling van het resterende zuidelijk gedeelte is nog niet helemaal duidelijk. Het ligt in de bedoeling om op het terrein tevens een logistiek centrum te situeren.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-07-1992 Datum kennisgeving
07-07-1992 Ter inzage legging van de informatie
16-09-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-04-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-04-1993 Kennisgeving MER
14-04-1993 Ter inzage legging MER
15-06-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar brief bij het toetsingsadvies geeft de Commissie aan dat het door de koppeling van de activiteit aan de besluitvorming over het bestemmingsplan een inrichtings-MER betreft; locatiealternatieven zijn derhalve niet aan de orde gekomen. Een locatieafweging zou alleen mogelijk zijn geweest als m.e.r. op het niveau van het streekplan was toegepast. Dit is echter niet gebeurd. Wel stelt de Commissie vast dat het MER inzicht had kunnen geven in de wijze waarop milieuaspecten een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze van het bedrijfsterrein. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eenkema
ir. Hordijk
ir. Han Lörzing

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
PGEM N.V.

Bevoegd gezag
Lelystad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018