441. Rijksweg A58/A16, knooppunt Princeville te Breda/Prinsenbeek

Het betreft het realiseren van het knooppunt Prin ceville (dit is de aansluiting van de A58 op de A16).       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-07-1992 Datum kennisgeving
03-07-1992 Ter inzage legging van de informatie
08-10-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-03-1995 Kennisgeving MER
17-03-1995 Ter inzage legging MER
23-03-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-05-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is tegelijk met het ontwerp-bestemmingsplan van Breda ter inzage gelegd; naar aanleiding daarvan is het toetsingsadvies uitgebracht. In dat advies beoordeelde de Commissie het MER als voldoende voor de te nemen besluiten. Wel gaf zij aan dat het MER weinig inzicht verschafte in de verkeersrelaties: sluipverkeer per route is niet aangegeven. Zij beval daarom aan bij het besluit aan te geven, hoe naar verwachting de sluipverkeersstromen veranderen en hoe hier met maatregelen op kan worden ingespeeld. 

Het MER gaf weinig inzicht in de ruimtelijke vormgeving van het knooppunt. Wel was duidelijk, dat een oppervlak van ongeveer 32 ha nodig zou zijn, waarvan het grootste deel voor restruimte. Daarom beval de Commissie aan om bij verdere uitwerking van de plannen veel aandacht te besteden aan de landschappelijke en ecologische inpassing, en te bezien hoe de monumentale panden in de omgeving van het knooppunt in het landschapsbeeld gespaard zouden kunnen worden. Ook wees de Commissie op enkele voordelen van de aanleg van zogeheten helofytenfilters in de restruimte – terwijl in het MER ervan werd uitgegaan, dat het afgevoerde hemelwater naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie zou worden gevoerd.

Een volgende aanbeveling in het toetsingsadvies betrof de mogelijkheid om, gekoppeld aan de aanpassing van de A58, de geïsoleerde ligging van het natuurgebied het Liesbos op te heffen en eventueel recreatief gebruik te bevorderen.

Ten slotte adviseerde de Commissie om bij het besluit meer duidelijkheid te geven over geluidwerende voorzieningen en het risico op schade door trilling.

Het ontwerp-bestemmingsplan van Prinsenbeek zou later ter inzage worden gelegd, met opnieuw het MER.

Maar de plannen voor de hogesnelheidsspoorlijn veranderden deze planning. Met de procedure voor het onderdeel Breda – Prinsenbeek1 werd de besluitvorming over Princeville hierin opgenomen. Deze m.e.r.-procedure voor Princeville kan daarom als beëindigd worden beschouwd.

 

1 Zie project 793. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jaap Groenhuijse
drs. Adrie de Jong
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Breda
Prinsenbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 01 nov 2018