409. Hervestiging chemische productie-unit Akzo Pharma te Oss

Akzo Pharma heeft het voornemen op het toekomstige industrieterrein De Geer-Oost op de grens van Oss en Berghem een nieuwe productie-installatie te bouwen. Op deze locatie (Akzo Pharma Oss locatie II) zal een deel van de activiteiten van de werkmaatschappij Diosynth B.V. worden ondergebracht die thans nog worden uitgevoerd op de locatie Molenweg/Mo len straat in Oss (Akzo Pharma Oss locatie I). Het is de bedoeling deze activiteiten gefaseerd in een periode van acht tot tien jaar te verplaatsen. De uiteindelijke capaciteit van de hele chemische afdeling zal vergelijkbaar zijn met de huidige capaciteit van de chemische afdeling op locatie I, vermeerderd met een jaarlijkse groei van enkele procenten. Er zal dan sprake zijn van 75 tot 100 reactoren van 250 tot 10.000 liter met de daarbij behorende hulpapparatuur.  Het gaat om de productie van grondstoffen, zoals steroïden, heterocyclische verbindingen en polypeptiden, voor de farmaceutische industrie.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-02-1992 Datum kennisgeving
28-02-1992 Ter inzage legging van de informatie
24-04-1992 Advies uitgebracht
Advies v oor richtlijnen
Toetsing
05-10-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-10-1992 Kennisgeving MER
09-10-1992 Ter inzage legging MER
08-12-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In januari 2001 heeft de provincie Brabant ons op de hoogte gebracht van de start van de MER-evaluatie. De kennisgeving van het evaluatierapport was op 20 juli 2001. In het evaluatierapport wordt geconstateerd dat de lozingen van gechloreerde koolwaterstoffen, tolueen, zware metalen lager zijn dan in het MER werd verwacht. Aan chloride werd een hoeveelheid geloosd die ongeveer overeenkomt met hetgeen in het MER werd vermeld. Volgens het rapport zullen geen extra maatregelen getroffen hoeven worden. Uit de geluidmetingen blijkt dat op bepaalde geluidimmissiepunten de vergunde waarden worden overschreden met 1 tot 4 dB(A). Er is een plan van aanpak opgesteld, waarmee de overschrijding ongedaan gemaakt zal worden door het uitvoeren van extra geluidsreducerende maatregelen. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ing. Rob Faasen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo Pharma B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
De Maaskant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018