394. Slibverbranding Noord-Brabant

De schappen hebben het voornemen gezamenlijk een slibverbrandingsinstallatie voor zuiveringsslib te bouwen, omdat er problemen worden verwacht met de afzet hiervan. Voor de installatie komen drie locaties in aanmerking: de rioolwaterzuiveringsinrichting Tilburg-Noord, het industrieterrein Moerdijk te Klundert en het bedrijventerrein Zuidoost-Brabant (met zuidelijke uitbreiding) te Helmond. De locatiekeuze wordt op vrijwillige basis in deze m.e.r. betrokken.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-01-1992 Datum kennisgeving
10-01-1992 Ter inzage legging van de informatie
24-03-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
13-01-1993 Datum kennisgeving
13-01-1993 Ter inzage legging van de informatie
18-03-1993 Advies uitgebracht
Toetsing a
18-11-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
19-11-1993 Kennisgeving MER
19-11-1993 Ter inzage legging MER
20-01-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij het eerste richtlijnenadvies adviseerde de Commissie in de richtlijnen al duidelijk te maken, hoe de locatiekeuze zou verlopen en hoe het MER daarin een rol zou spelen. Ook attendeerde de Commissie de provincie erop, dat voor de locaties Moerdijk en de locatie Tilburg, vanwege de daar al gevestigde of voorziene bedrijvigheid, cumulatie van effecten bijzondere aandacht zou verdienen. 

De aanvullende startnotitie, het aanvullende advies voor richtlijnen en de aanvullende richtlijnen hadden betrekking op een verschuiving van de mogelijke locatie binnen het industrieterrein Moerdijk. Uit de met het MER ingediende vergunningaanvragen bleek dat de voorkeur van de initiatiefnemer uitging naar de aangepaste locatie op het industrieterrein Moerdijk.

In het toetsingsadvies gaf de Commissie aan, dat het MER voldoende informatie bevatte om een besluit te nemen over de locatie en de capaciteit. Wel tekende zij aan, dat de systematiek van het MER op drie punten tekortschoot:

● de uitvoeringsalternatieven waren slechts kort beschreven; de milieugevolgen daarvan slechts kort aangestipt;

● de beschrijving en vergelijking van transportvarianten was niet in verband gebracht met de locatiekeuze;

● de uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (uitvoeringsalternatief en inrichtingsalternatief) was ondoorzichtig.

Zij vroeg in het evaluatieprogramma vooral aandacht voor de werking van de rookgasreiniging en de geuremissies.

Op 26 september 1997 gaven GS van Noord-Brabant kennis van een vergunningaanvraag voor uitbreiding van de slibverbrandingsinstallatie aan de Middenweg te Moerdijk (gem. Zevenbergen).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
dr. Peter Driessen
ir. Loes Duvoort-van Engers
ir. van der Lans

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Aa
De Dommel
De Maaskant
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch
Hoogheemraadschap West-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
De Aa
De Dommel
Hoogheemraadschap West-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018